Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond maj 2022

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) backade under maj med 1,57 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 3,66 %. Maj inleddes med fortsatt volatila marknader med allmänt fallande kurser för riskfyllda tillgångar och statsobligationer med långa löptider. Tilltagande oror för en annalkande global konjunkturnedgång medförde senare att statsobligationsräntorna föll tillbaka. Under sista veckan sågs en återhämtning på såväl aktiebörserna som i företagsobligationsmarknaden. Den nordiska kreditmarknaden, som tidigare under våren stått emot turbulens relativt väl, utvecklades något svagare än övriga Europa.

Förutsättningarna var utmanande under månaden och det stora flertalet av de obligationer som finns i portföljen föll i värde under månaden. Månadens största positiva bidragsgivare var Mercell, ett IT-bolag som tillhandahåller en plattform för offentlig upphandling. Bolagets obligationer handlades upp kraftigt efter att en amerikansk prive equity fond presenterat ett bud på bolaget med syfte att köpa ut det från börsen.

Positiva bidrag erhölls även från Bayport och Magnolia Bostad som båda var i marknaden och refinansierade utestående obligationer. Fonden deltog i båda emissionerna då de bedömdes erbjuda attraktiva avkastningsnivåer.

På den negativa sidan återfanns framför allt obligationer från fastighetsbolag såsom Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, Balder och Heimstaden. Fastighetssektorn handlades fortsatt svagt under månaden, oro för stigande räntor och en stramare finansieringsmarknad bedöms ha påverkat sentimentet negativt. Fondens exponering mot fastigheter utgörs huvudsakligen av emittenter med fastighetsbestånd inom segment med förhållandevis lägre risk såsom bostäder och samhällsfastigheter samt emittenter med fokus på lager- och logistikfastigheter. Samtliga fastighetsbolag i portföljen bedöms stå på solid grund och ha goda förutsättningar att parera mer utmanande förutsättningar under kommande år.

Obligationer från Mercell avyttrades efter att ovan nämnda bud presenterats. Därtill avyttrades det kvarvarande innehavet av obligationer från betaltjänstbolaget Convene på grund av tilltagande refinansieringsrisk. Mindre tilläggsinvesteringar genomfördes i obligationer från Balder och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK-1.90%-10.08%-5.06%7.77%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.