Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond maj 2023

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) backade under maj med 0,62 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 0,60 %. %. Månaden präglades av marginellt stigande långräntor medan kreditspreadar var i princip oförändrade. Det stora makrotemat var diskussionerna kring det amerikanska skuldtaket, i slutet av månaden tycks enighet ha uppnåtts och ett förslag som avvärjer en skuldkris röstades igenom representanthuset.

Med ytterligare en rapportperiod bakom oss kan vi konstatera att bolagen generellt levererar bättre eller i linje med förväntan samtidigt som alla marknadsaktörer frågar sig när vi kommer få se vikande tillväxtsiffror och stigande arbetslöshet. De tydligaste effekterna på de högre räntorna syns än så länge mest i detaljhandel, bygg- och fastighetsbranschen samt i de regionala amerikanska bankerna. För svenskt vidkommande är uppenbart att konsumenten drabbats hårt samtidigt som industri- och verkstadsbolag pinnar på, delvis tack vare en mycket svag svensk krona.

Fastighetsbolagen är på defensiven och försöker i den mån de kan vidta kreditvänliga åtgärder genom stoppade utdelningar, nyemissioner och försäljningar av fastigheter. Stigande räntor och refinansieringsrisk påverkar bolagen inom sektorn olika beroende på förfallostruktur, skuldsättning och räntetäckningsgrad. Olika bolag har därmed olika förutsättningar att agera. Det ser vi exempelvis när det gäller hybridobligationer. Det har varit marknadskutym att bolagen återbetalar sina hybrider vid första möjliga tillfälle oavsett om det varit ekonomiskt försvarbart eller ej. Men när det blir turbulent ökar risken att obligationerna inte återköps utan att de i stället förblir utestående. Med det sagt det kan fortfarande vara en bra investering på en attraktiv kurs och så länge bolaget fortsätter att betala ränta på instrumentet. De bolag som har möjlighet kommer fortsätta lösa in sina hybridobligationer även under turbulenta marknader eftersom det skickar ett starkt signalvärde till övriga fordringsägare.

Bland månadens större bidragsgivare återfanns utbildningsföretaget YA Holding efter att ha presenterat en kvartalsrapport som innehöll uppgifter om stigande omsättning och ett förbättrat rörelseresultat. Bolaget har en tuff period bakom sig med stora förluster under 2022 till följd av för få deltagare vid flera utbildningsorter. YA har nu stängt ned flera utbildningar och på andra sätt minskat sina kostnader, kvartalsrapporten visar att bolaget är på rätt väg men situationen är fortsatt utmanande.

Bland övriga positiva bidragsgivare återfanns bland annat Dometic som överträffade marknadens förväntningar med en rapport som påvisade minskad försäljning och försämrad lönsamhet. Trots ett bredare produktutbud och en allt större serviceaffär är efterfrågan på flera av Dometics produkter fortsatt starkt cyklisk, en vändning på den för bolaget viktiga amerikanska husbilsmarknaden väntas först under andra halvåret. Med en stark marknadsposition och pågående initiativ för att stärka lönsamheten är bolaget väl rustat till dess att marknadsförhållandena blir mer gynnsamma.

Negativa bidrag till månadens resultat kom främst från fastighetsbolag där bland annat Balder och, framför allt, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) föll i värde. SBB kom under förnyad press sedan S&P i början av månaden sänkt bolagets kreditbetyg. SBB tappar därmed sin ”Investment-grade” status och är nu åter att betrakta som en ”High Yield”-emittent. Detta medför sämre tillgång till kapitalmarknaderna och högre finansieringskostnader för bolaget framgent. Efter nedgraderingen tycks krisinsikten hos SBB:s ledning ha ökat. Styrelsen föreslog att utdelning pausas och en försäljning av aktieinnehavet JM aktier genomfördes. Därtill annonserades en strategisk översyn för att utvärdera en försäljning av hela, eller delar av, bolaget eller specifika tillgångar. Marknadens förtroende för bolaget är nu kört i botten, kurskollapsen på bolagets aktier och hybridobligationer och månadens händelseutveckling visar på en för bolaget mycket ansträngd situation.

Under månaden deltog fonden i en emission av efterställda obligationer från kredithanteringsbolaget Hoist. Obligationer från DistIT avyttrades och exponeringen mot Ålandsbanken minskades.


Förvaltarkommentar maj Nordisk företagsobligation

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.