Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond oktober 2021

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) backade under oktober med 0,11 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 4,59 procent. Riskaptiten i aktiemarknaderna återvände under oktober med allmänt stigande börskurser. I kreditmarknaderna var sentimentet dock mer avvaktande med måttligt stigande kreditspreadar. Inflationen rapporterades på förhållandevis höga nivåer, till stor del en effekt av flaskhalsar i de globala leverantörskedjorna och stigande energipriser, vilket bidrog till att de korta marknadsräntorna steg under månaden.

Bland månadens största bidragsgivare återfanns fartygsleasingbolaget Ocean Yield. I mitten av september presenterade en av KKR:s infrastrukturfonder ett uppköpserbjudande med syfte att avnotera bolaget. Förhandlingar med obligationsinvesterare resulterade i förbättrade villkor i bolagets efterställda obligation med högre kupongränta och bättre skydd mot förtida inlösen.

Även Lakers Group gav ett positivt avkastningsbidrag efter att bolaget förvärvats av Vestum, ett noterat svenskt förvärvsdrivet företag fokuserat på nischade företag inom byggtjänster och infrastruktur. Obligationer från Norske Skog utvecklades väl efter att bolaget släppt en kvartalsrapport med ett rörelseresultat som översteg förväntningarna. Vidare rapporterade Norske Skog att finansiering säkrats för bolagets båda projekt för omställning från tidningspapper till kartong.

På den negativa sidan återfanns främst så kallade ”högbeta obligationer” från bland annat Balder och Intrum. Utsikterna för Balders kreditrating sänktes till negativa efter att bolaget annonserat att de kommer lägga ett budpliktsbud på norsk Entra. Intrum presenterade en kvartalsrapport som var åt det svagare hållet med lägre intäkter och rörelseresultat än väntat. Skuldsättningen steg marginellt jämfört med föregående kvartal, Intrum har dock kvar ett medfristigt mål som siktar på väsentligt lägre skuldsättning mot slutet av året. Negativ påverkan på resultatet kom även från säkerställda bostadsobligationer som fortsatte att backa till följd av stigande marknadsräntor.

Under månaden genomfördes en rad nyinvesteringar i obligationer från ViaCon, Vestum, ALM Brand, Nordax och United Camping. ViaCon är en tillverkare av stålkonstruktioner såsom broar och kulvertar, bolaget bedöms vara ledande inom sin nisch på den europeiska marknaden. De senaste åren har ViaCon uppvisat stigande lönsamhet samtidigt som tillväxten varit hygglig, med relativt stabil efterfrågan bedöms bolaget ha lagt grunden för en solid utveckling under de kommande åren. Nordax är en svensk bank med fokus på privatlån, bolån och kapitalfrigörelsekrediter. Nordax genomför ett förvärv av Bank Norwegian och kommer därmed att skapa den största nischbanken i Norden med ledande positioner inom konsumentlån och kreditkort. Den sammanslagna enheten bedöms kunna leverera ett jämnare resultat och ge potential för kostnadssynergier som sikt kan förbättra en redan god lönsamhet.

Avyttringar skedde av bland annat obligationer från Storskogen och Öyfjellet Wind. Storskogen noterades på stockholmsbörsen i början av månaden, investeringstesen i bolaget var delvis knuten till att bolaget skulle noteras under 2021. Med noteringen på plats avyttrades hela innehavet med ett gediget avkastningsbidrag sett över hela innehavsperioden. Obligationerna från Öyfjellet Wind avyttrades efter ett överraskande domslut i Norge där två vindkraftsparker blivit av med sina koncessioner då tillståndsprocessen funnits vara i strid med de lokala samebyarnas rättigheter. Domslutet medför en betydande osäkerhet för landbaserad vindkraft i Norge där samer bedriver sin traditionella renskötsel, avyttringen skedde för att minimera exponeringen mot denna svårbedömda risk.

En av de stora frågorna vid månadens början var vad som skulle ske med det amerikanska skuldtaket, spekulationer om diverse okonventionella metoder för att lösa problematiken togs upp som förslag. I mitten av månaden kom en tillfällig lösning då representanthuset röstade igenom en marginell höjning. Höjningen gör dock att frågan bara flyttas fram i tiden till december.

I det senaste mötesprotokollet från den amerikanska centralbanken (FED) indikerade ledamöterna att de var redo att minska stödköpen av tillgångar under november månad och helt upphöra med dessa i början av andra halvåret 2022. Detta kommer sannolikt som en respons till siffror som påvisar en ökningstakt om 4,0 procent i kärninflationen. Under månaden visade även New York Feds mätning att hushållens inflationsförväntningar låg på 5,3 procent på ett års sikt, vilket är den högsta prognosen sedan statistiken började införas.

Under oktober lämnade den Europeiska centralbanken (ECB) styrräntan oförändrad på 0,00 procent vilket var i linje med marknadens förväntningar. Lagarde meddelade även att marknaden bör förvänta sig att tillgångsköpsprogrammet PEPP kommer att avslutas under mars 2022, tidigare indikationer var att programmet kommer löpa till åtminstone mars 2022. Intressant är även att Lagarde var tydlig i uttalanden under månaden att den nuvarande inflationsuppgången bör anses tillfällig och att ECB inte bör överreagera på denna med en för tidig åtstramning av penningpolitiken då detta kan hämma den ekonomiska återhämtningen.

Under månaden genomförde även EU-kommissionen den största gröna emissionen någonsin om 12 miljarder euro för att finansiera EU:s återhämtningspaket. Intresset var mycket stort och transaktionen övertecknades elva gånger. Detta är den femte emissionen under ramverket, där totalt 68,5 miljarder euro har lånats upp. Förväntad volym under 2021 är 80 miljarder euro.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden stigande kreditspreadar i både det högavkastande och investmentgrade segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,09 procent. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,39 procent och har därmed stigit med 1 baspunkt under månaden. Den amerikanska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 1,55 procent, 3 baspunkter högre än vid föregående månadsskifte.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK-1.90%-10.08%-5.06%7.77%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.