Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond oktober 2022

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) backade under oktober med 1,90 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 10,08 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 3,15 %. Med understödd av bolagsrapporter som levt upp till, eller överträffat förväntningarna sågs en återhämtning på de ledande börserna under oktober. Förhoppningar om att centralbankerna börjar närma sig toppen avseende räntehöjningar bidrog också till att stärka investerarnas riskvilja. Även företagsobligationer i Europa och USA utvecklades positivt med minskade kreditspreadar, samma utveckling sågs dock inte i Norden där värdeutvecklingen var svag även denna månad.

ECB beslutade att höja sin styrränta till 1,5 % och signalerade att fortsatta räntehöjningar är att vänta. Tongångarna från den europeiska centralbanken var dock mjukare än vid tidigare räntemöten och riskerna med en tvär konjunkturinbromsning framhölls. Förväntningarna på amerikanska Federal Reserve inför deras räntebeslut i november är att även de kommer höja räntan med 0,75 %.

Inflationsdata för september påvisade överraskande höga prisökningar i både USA, eurozonen och i Sverige. En stor del av prisuppgångarna förklaras alltjämt av stigande energipriser. Under de senaste veckorna har energipriserna fallit tillbaka i Europa till följd av milt väder och fulla gaslager. Dessvärre förväntas gaspriserna stiga igen när vi går in i de kallare delarna av året.

Utvecklingen i den nordiska företagsobligationsmarknaden var svag där särskilt obligationer från fastighetsbolag fortsatte att gå kräftgång. Störst negativ påverkan på månadens resultat kom från Balder och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, detta trots över lag positiva rapporter från båda bolagen. Balder rapporterade god tillväxt i både intäkter och rörelseresultat, dock med en något stigande belåningsgrad. Balder tillgängliga likviditet ökade under kvartalet och överstiger förfallande lån under resten av 2022 och 2023. Samma mönster sågs även för SBB: god tillväxt och förbättrad likviditet samtidigt som nedskrivningar av fastighetsvärden drev upp belåningsgraden. Den stora nyheten från SBB var dock att de avser att dela ut och särnotera delar av bolagets bostadsfastigheter. Åtgärden medför att SBB blir mer fokuserat på samhällsfastigheter och öppnar upp för att öka andelen banklån vilket ytterligare kan stärka bolagets likviditet under en period då obligationsmarknaden inte erbjuder rimliga finansieringsvillkor.

Störst positivt bidrag kom från kredithanteringsbolaget Intrum som presenterade en rapport som var i linje med förväntan. Bolaget fortsätter att inkassera något över sina prognoser och guidar för en positiv avslutning på året. Investeringstakten väntas dock komma ner något, vilket bör bidra till att sänka skuldsättningen som alltjämt ligger över bolagets målsättning.

Säkerställda bostadsobligationer gav också ett positivt bidrag till resultatet till följd av stabila korträntor och fallande spreadar i detta lågrisksegment. Även obligationer från Dometic, som adderades till portföljen under månaden, bidrog positivt. Bolagets kvartalsrapport var bättre än befarat med stabila marginaler. Dometic förväntar sig en gradvis återhämtning i serviceaffären, som utgör närmare 60 % av försäljningen, under kommande kvartal medan utsikterna för, den för bolaget viktiga, nyförsäljningen av husbilar väntas vara fortsatt svag.

Utöver investeringen i Dometic adderades efterställda obligationer från Nordea och Danske Bank till portföljen. Avyttringar skedda av obligationer från Lakers Group, Norske Skog och SFL Corp. Samtliga har stått emot de senaste månadernas turbulens relativt väl och framstår därför nu som relativt högt värderade.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK-1.90%-10.08%-5.06%7.77%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.