Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond september 2021

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under september med 0,22 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 4,70 procent. Riskaptiten i finansmarknaderna minskad under september till följd av ökad osäkerhet kring styrkan i den globala konjunkturen, vilket medförde allmänt fallande börskurser och måttligt stigande kreditspreadar. Företagsobligationsmarknaden pressades därtill av stigande statsobligationsräntor.

Månadens största bidragsgivare var Bayport Finance, bolagets rapport för det andra kvartalet påvisade stabila intäkter samtidigt som kreditförlusterna förbättrades något. I samband med rapporten meddelades att bolaget siktar på att refinansiera sina båda obligationer under våren 2022. Även obligationer kredithanteringsbolaget Hoist Finance och konsumentkreditgivaren 4Finance utvecklades väl. Obligationen från Hoist har första möjliga inlösen under första halvåret 2022, nuvarande värdering är en bit under nominellt belopp. Med kort återstående förväntad löptid erhålls ofta positiv utveckling när kursen rör sig mot par. 4Finance höll investerarmöten där inledningen av det tredje kvartalet rapporterades ha varit god med hög takt i nyutlåningen. Investerarmötena ses som en förberedelse inför en närstående refinansiering av bolagets dollarobligation.

Även Lakers Group, som adderades till portföljen i maj, utvecklades väl efter att i slutet av augusti presenterat en kvartalsrapport med optimistiska utsikter inför andra halvåret. Lakers är verksamt inom service och underhåll av pumpar och driver en aktiv förvärvsagenda som syftar till att konsolidera branschen, nyligen gjordes ett insteg på den tyska marknaden och ett större förvärv i Norge stängdes i augusti.

På den negativa sidan återfanns främst säkerställda bostadsobligationer som föll marginellt i värde till följd av stigande marknadsräntor. Även obligationer från Heimstaden AB och Heimstand Bostad föll i värde efter att Heimstaden Bostad annonserat ett mycket stort förvärv av bostadsfastigheter innehållande närmare 29 000 lägenheter. Transaktionen medför att bolagets finansiella nyckeltal försvagas, främst avseende ökad belåningsgrad. Med förvärvet etablerar sig Heimstaden Bostad som en Europas ledande aktörer inom hyresbostäder och exponeringen mot marknader med hyresreglering ökar vilket ger förbättrad stabilitet och förutsägbarhet för bolagets intjäning. Heimstaden AB erhöll efter att transaktionen tillkännagivits för första gången en publik rating från Fitch som landade på BB+.

Under månaden genomfördes en nyinvestering i en grön obligation från fastighetsbolaget Odd Molly (under namnändring till Logistea) som fokuserar på lager och logistikfastigheter i södra och västra Sverige. Ett par tilläggsinvesteringar genomfördes i bland annat obligationer från NP3 Fastigheter och Crayon Group. Patientsky lämnade portföljen då bolaget inte har utvecklats i linje med förväntan och ledningsgruppen bytts ut.

Federal Reserve (Fed) lämnade styrräntan oförändrad inom intervallet 0,0 – 0,25 procent, under månadens FOMC-möte. Fed kommunicerade likt tidigare månad att en dämpning av tillgångsköp kommer allt närmare. Annonsering av tapering förväntas komma under nästa FOMC-möte, givet att inflationen och sysselsättningen fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Antalet nya sysselsatta ökade med 235 000 i USA under månaden, vilket var långt under marknadens förväntningar om 750 000. Arbetslösheten sjönk med 0,2 procentenheter mot föregående månad och uppgår nu till 5,2 procent.

Kinas näst största fastighetsutvecklare Evergrande skakade under månaden om de globala finansiella marknaderna när det framkom att bolaget har akuta likviditetsproblem. Ratinginstitutet Moody’s nedgraderade under månaden bolagets kreditbetyg med fortsatt negativa utsikter. Det återstår fortsatt många frågetecken hur skuldsättningen i bolaget ska redas ut så fortsättning lär följa.

Den Europeiska centralbanken (ECB) lämnade som väntat både styrräntan och stödköpsprogrammet oförändrad. ECB justerar även upp sin inflationsprognos för 2021 till 2,2 procent från tidigare 1,7 procent och 2022 till 1,7 procent från tidigare 1,5 procent.

Glädjande nyheter för svensk del var att Regeringen tillsammans med folkhälsomyndigheten släppte flertalet restriktioner under slutet av månaden, dels togs deltagartaket för allmänna och privata sammankomster bort, även rådet om hemarbete slopades. Ett stort steg på vägen mot en mer normal vardag med andra ord.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden stigande kreditspreadar i både det högavkastande och investmentgrade-segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,06 procent. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,38 procent och har därmed stigit med 21 baspunkter under månaden. Den amerikanska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 1,52 procent, 22 baspunkter högre än vid tidigare månadsskifte.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK-1.90%-10.08%-5.06%7.77%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.