Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond september 2023

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under september med 0,45 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,48 %. De stigande marknadsräntorna, i synnerhet de längre, fortsatte att prägla marknadssentimentet under månaden som gick. Som så många gånger förr är mångas blickar på den amerikanska 10-åriga marknadsräntan som i skrivande stund tickat upp till 4,6 procent, nästan 50 baspunkter högre sedan i början av september. Utifrån ett svenskt perspektiv där vi fått vänja oss vid nattsvarta rubriker om det svenska tillståndet är det inte helt enkelt att förstå motståndskraften i den amerikanska ekonomin. Tillväxten i USA trummar på och även om arbetsmarknaden visat lite svagheter senaste månaderna ser det på det stora hela stabilt ut för de amerikanska hushållen.

Med det sagt, snabbt stigande räntor är sällan positivt för riskfyllda tillgångar och följaktligen har aktiemarknaden surnat till och kredispreadar på företagsobligationer har ökat något. Den nordiska företagsobligationsmarknaden, som präglas av kortare duration och därför lägre ränterisk, har inte påverkats nämnvärt av de stigande marknadsräntorna. Stigande marknadsräntor är naturligtvis inte positivt för sektorer såsom exempelvis fastighetsmarknaden, som ju är dominerande i Sverige, men mycket av den oron har redan prisats in i flertalet obligationer. Strategin framåt är att fortsätta hålla durationen måttlig i kombination med en väldiversifierad portfölj med fokus på bolag som kan hantera det högre ränteläget.

Bland månadens större bidragsgivare återfanns de båda fastighetsbolagen SBB och Balder. SBB genomförde under månaden två större transaktioner som kommer att tillföra bolaget välbehövlig likviditet och skapa handlingsutrymme för att kunna hantera obligationsförfall under innevarande och nästa år. Balder annonserade ett frivilligt återköpserbjudande för delar av bolagets efterställda obligationer.

Positiva bidrag sågs även från kredithanteringsbolagen B2 Holding och Intrum. Vid sin kapitalmarknadsdag presenterade Intrum en ny plan för att minska bolagets skuldsättning innehållande bland annat ett utdelningsstopp till dess att skuldsättningen fallit under målet. Intrum fick under månaden sitt kreditbetyg sänkt med ett steg av både Moody’s och Fitch medan S&P lämnade sint rating oförändrad. B2 Holding å andra sidan fick sin rating höjd med et steg av Moody’s.

På den negativa sidan återfanns främst fastränteobligationer som påverkades negativt av des stigande marknadsräntorna. Därtill påverkades resultatet negativt av utbildningsanordnaren YA Holding som i samband med rapporten för det andra kvartalet meddelade att styrelsen undersökte förutsättningarna för ansöka om företagsrekonstruktion för ett av koncernens större dotterbolag till följd av sämre resultatutveckling än väntat. I ljuset av de dystra nyheterna avyttrades det sisat av fondens innehav av obligationer från YA Holding.

Övriga portföljförändringar bestod av mestadels av löptidförlängningar från bland annat Intrum och Gjensidige. Förlängningar skedde även bland fondens innehav av säkerställda bostadsobligationer där bland annat gröna obligationer från Nordea Hypotek adderades.


Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.