Förvaltarkommentar Coeli Renewable Opportunities februari 2023 (I SEK)

FÖRVALTARKOMMENTAR

Vi lanserade vår nya fond Coeli Renewable Opportunities den 6 februari. Till första månadsslutet genererade fonden en avkastning på 0,3 procent netto efter avgifter. Se utveckling och relativutveckling i tabellen ovan.

INTRODUKTION – NY FONDLANSERING

Detta är den första månadsrapporten för vår nya fond, Coeli Renewables Opportunities. Fonden kommer rida på den stora investeringsvågen inom energiomställningen de kommande decennierna. Vi tror att nya jättar inom energisektorn och förnybar energiteknik är på frammarsch. Målet med fonden är dock inte endast att äga vinnarna inom förnybar energi, utan också att skapa avkastning genom att blanka bolag som kommer att misslyckas. När regeringar kastar stora summor pengar på ett problem skapas det alltid tuff konkurrens. Vår förväntning är att företag som saknar hållbara konkurrensfördelar eller de som dras till sektorn endast för att dra nytta av de generösa bidragen inte kommer bli lönsamma.

Lanseringen har gått bra även om vi har adderat risk och innehav i en långsammare takt än väntat då vi kände att marknaden hade rusat upp lite för snabbt under det starka rallyt i januari. Se sektionen ”Fondens resultat” för mer information.

MARKNADSKOMMENTAR – AMERIKANSKA EKONOMIN ÄR STARKARE ÄN FÖRVÄNTAT

Sedan lanseringen den 6 februari till slutet av februari föll S&P 500 och Nasdaq båda med cirka 4 procent. Även om detta delvis beror på att båda indexen steg betydligt i januari, var den viktigaste drivkraften de starkare än väntade ekonomiska datapunkterna. Arbetsmarknaden visar inga tecken på svaghet, konjunkturindikatorerna är starkare än väntat och inflationen faller inte lika snabbt som de föregående månaderna.

Marknaden fruktar med rätta att FED kommer att behöva höja räntorna ytterligare och hålla dem höga längre för att säkerställa att inflationsförväntningarna inte blir oförankrade. Dessutom, eftersom ekonomin verkar hantera högre räntor mycket bättre än förväntat är det inte osannolikt att FED:s nya neutrala basränta är betydligt högre än under åren före pandemin. Om så är fallet skulle detta betyda lägre marknadsvärderingsmultiplar framöver.

ENERGISÄKERHET HAR HÖGSTA PRIORITET

Europa står inför en tvådelad energiutmaning som kommer accelerera omställningen till förnybara energikällor. För det första har regionens beroende av fossila bränslen från politiskt instabila länder avslöjat allvarliga problem med den nuvarande energiförsörjningen. För det andra innebär den förväntade ökade elektrifieringen av industrier, hushåll och transportsektorn en radikal förändring av dagens energisystem. Sverige förbrukar till exempel cirka 140TWh el per år och har legat på denna nivå sedan slutet av 1980-talet. De senaste prognoserna är att elförbrukningen kommer mer än fördubblas till över 300TWh till år 2045. Detta betyder givetvis en signifikant insats och stora investeringar. Medan kampen mot klimatförändringar drev den första fasen av tillväxten inom förnybar energi kommer nästa fas sannolikt att bli mycket viktigare eftersom den kommer att drivas av energisäkerhet.

Före Ukrainakriget var möjligheterna för investeringar inom förnybar energi starkt kopplad till att bromsa klimatförändringarna. Men eftersom många fortfarande tvivlar på att den globala uppvärmningen är skapad av oss människor och andra anser att det är meningslöst att försöka bromsa uppvärmningen, har energiomställningen hittills lidit av politiskt motstånd. Detta har dock förändrats drastiskt sedan den ryska invasionen av Ukraina.

Europa, och särskilt Tyskland, har lärt sig den hårda vägen att inte vara alltför beroende av energileverantörer som kanske inte delar deras gemensamma intressen och värderingar. Europa har varit framgångsrikt med att ersätta rysk energi på kort sikt, men den långsiktiga lösningen är ökad elektrifiering, främst genom snabbare utbyggnad av förnybar energi. Energisäkerheten har fått högsta prioritet och energiomställningen accelererar.

Europa var beroende av Ryssland för nästan 50 % av sin gasförbrukning, dessvärre är vi ännu mer beroende av Kina för utrustning och komponenter som behövs för att bygga ut förnybar energi. Se nedanstående graf från Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

För att göra saken värre, enligt International Energy Agency (IEA), står Kina för de flesta av de tillkännagivna globala planerna för expansion av förnybar tillverkningskapacitet fram till 2030. Till exempel, för solcellskomponenter ligger Kina bakom cirka 85 % för celler och moduler, och 90 % för wafers; för vindkraftskomponenter på land förväntas Kina bidra med cirka 85 % av tillväxten i utbudet av blad och cirka 90 % för maskinhus och torn; inom batterikomponenter kontrollerar Kina cirka 98 % av expansionen inom anodmaterial och 93 % på katodsidan. Med det i åtanke och risken för en konflikt med Taiwan någon gång under detta årtionde, verkar Europa åter befinna sig i en farlig situation.

När IEA uppdaterar dessa siffror i början av nästa år, förväntar vi oss dock att Kinas relativa andel av nya expansioner kommer sjunka. Detta eftersom vi börjar se en acceleration av nya kapacitetsexpansioner i USA. Ett av målen med USA:s Inflation Reduction Act (IRA) var att flytta leveranskedjor hem till USA av energisäkerhetsskäl. Även om det är bättre för Europa att vara beroende av USA än av Kina, kommer det att ta flera år innan USA har tillräcklig exportkapacitet för att befria Europa från sitt beroende av Kina.

Europeiska unionen arbetar på en ny lagstiftning (Net Zero Industry Act eller av många kallad EU IRA) för att motverka både den kinesiska dominansen och för att minska risken att europeisk produktionskapacitet flyttar till USA eftersom skattebidragen där är mer lukrativa. De tidigt läckta dokument från EU-kommissionens förslag avslöjar att ett av målen är att Europa ska producera minst 40 % av sitt årliga utbyggnadsbehov av vissa förnybara energikomponenter som solceller. För vind och batterier lär målet vara 85 %. Det är inte lätta mål med tanke på BNEF-grafen ovan. EU-kommissionen förväntas släppa ett formellt utkast på förslagen den 14e mars.

Djävulen finns naturligtvis i detaljerna, och vi är inte tillräckligt blåögda för att tro på varje EU-mål. Dessa ambitiösa mål kräver dock ekonomiska incitament för att göra det attraktivt att tillverka komponenter i Europa istället för i lågkostnads-Kina eller kraftigt subventionerade USA.

Samma förslag förväntas också innehålla nya regler som syftar till att påskynda tillståndsgivningen av förnybara energiprojekt i Europa. Enligt vindturbinstillverkaren Vestas är det för närvarande fyra gånger fler vindprojekt i Europa som väntar på tillstånd än det finns projekt under uppbyggnad. Eftersom de flesta vind- och solenergiprojekt i Europa är lönsamma på fristående basis utan några bidrag, tror vi att en radikal förkortning av tillståndstiden är den viktigaste triggern för utvecklare av förnybar energi och företagen inom den förnybara energisektorn.

För att summera: På kort tid har spelplanen helt lagts om, energisäkerhet och säkerhet i leveranskedjor har fått högsta prioritet. Med kraftigt ökade subventioner både i USA och Europa står den förnybara sektorn inför unik medvind många år framåt.

FONDENS RESULTAT – SKAPLIG START FÖR DEN NYA FONDEN

Fonden avslutade månaden upp 0,3 procent (I SEK) från starten den 6e februari. Avkastningen mot Wilderhill-indexet var +8,1 procent och iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) var +5,6 procent. Eftersom vi lanserade fonden i mitten av resultatsäsongen och efter en av de starkaste januaribörserna under de senaste decennierna, bestämde vi oss för att addera positioner långsamt. Vi tror att detta gynnade oss.

Fonden avslutade månaden med en bruttoexponering på 90 procent och ett netto på 49 procent. Målet är att ha en nettoexponering mellan 40 och 80 procent. Även om vi är mycket optimistiska till förnybara energisektorn, tror vi det är vettigt att ha en strategi som kan skapa avkastning på en fristående basis på kortsidan (blankade aktier). I februari fungerade detta bra då de kortade aktierna bidrog med +2,5 procent medan våra långa innehav tappade 2,1 procent.

De teman som presterande bäst i februari var ”US Hydrogen” och ”EU Hydrogen”. Båda dessa teman var nettokorta, och alla våra blankade aktier föll tvåsiffrigt efter att ha stigit med 20-30 procent i januari. Vi är fortfarande skeptiska till värderingarna inom vätgasområdet och tror att många kommer att få problem när de börjar leverera på stora industriella beställningar under nästa år. Det kommer att behövas stora mängder grön vätgas i energiomställningen, men omfattningen av dess användning är vilt överskattad, anser vi. De uppenbara användningsområdena är att avkarbonisera den befintliga gråa vätgasen som används i kemiska processer som gödningsmedel och andra raffineringsprocesser. Denna vätgas produceras för närvarande av naturgas och är mycket förorenande. Många av de andra användningsområdena, t.ex. transport, är mycket mindre uppenbara och i vissa fall rentav ologiska för oss.

Vi är mycket mer optimistiska när det gäller solenergiområdet, både på kort och lång sikt. På kort sikt anser vi att det mest attraktiva sub-segmentet inom solindustrin är stora solinstallationer allt eftersom problemen med den kinesiska leveranskedjan minskar, IRA börjar komma igång och det finns en betydande uppdämd efterfrågan från utvecklare av förnybara energikällor i USA som tvingades skjuta upp projekt förra året på grund av osäkerheten kring tillgången på solpaneler.

Å andra sidan står solindustrin som fokuserar på husmarknaden inför vissa kortsiktiga efterfrågeproblem eftersom nya regler införs i Kalifornien och högre räntor gör det dyrare att finansiera solinstallationer för husmarknaden. Detta är dock ett tillfälligt bakslag då penetrationen på den amerikanska husmarknaden fortfarande endast är cirka 4 procent och elpriserna troligtvis kommer öka under flera år framöver då elbolagen tillåts höja priserna för att uppgradera elnätet och investera i mer ren energi. Solceller på taket är ett utmärkt sätt att sänka sina elräkningar, och ju mer ett hem elektrifieras, desto mer lönar det sig ekonomiskt.

”Solar” som är vårt största tema står för mer än en tredjedel av vår bruttoexponering och det var 20-30 procent nettolångt under större delen av månaden. Vår största position inom solenergiområdet och vår näst största position i fonden är Array Technologies (ARRY), en av de globala ledarna som levererar solspårningssystem till solenergiprojekt i stor skala. Tyvärr sjönk aktien med 16 procent i februari då investerare var oroliga för deras kvartalsrapport. Dessutom noterades dess största konkurrent mot slutet av månaden och lockade sannolikt en del kapital bort från ARRY. Positionen kostade oss cirka 1 procent av NAV.

Trots förlusten i ARRY och den kraftiga nettolånga exponeringen i ”Solar” när solaktierna föll (Solar-indexet, TAN ETF sjönk med 7 %) var temat oförändrat under månaden tack vare en stark utveckling från en kort position inom sol i amerikanska husmarknaden och den långa positionen i First Solar (FSLR), den största IRA-vinnaren hittills.

ARRY har hittills i mars har återhämtat det mesta av nedgången i februari då företaget publicerade preliminära resultat för fjärde kvartalet och tog bort osäkerheten kring rapporten. Vi tror ARRY har en mycket ljus framtid de närmaste åren.

Månadens största förlorare av våra teman var ”US Renewable Developments”, som drog av cirka 0,5 procent från avkastningen. Temat består endast av två långa innehav, Nextera Energy (NEE) och AES Corp (AES). Båda är kraftbolag med en stark exponering mot förnybar utveckling som vi ser som stora vinnare av IRA-skattelättnaderna. NEE är kanske det enda amerikanska energibolaget med en riktig ”real-zero” plan som bygger på en väsentlig utbyggnad av förnybar energi och lagring samt gröna vätgaskonverteringar av naturgasanläggningar. NEE:s investeringar i ren energi kommer att öka från cirka 85 procent av deras totala investeringar år 2022 till nästan 100 procent år 2024.

Vi äger också några utvecklare av förnybar energi i Europa eftersom vi förväntar oss en positiv medvind från den troliga ”EU IRA” när det gäller att tillåta projekt för förnybar energi. Om, som föreslagits i det läckta dokumentet, tillåten godkännandetid reduceras till maximalt 18 månader, blir det en stor förbättring jämfört med det nuvarande genomsnittet på 4-5 år. Kostnaderna kommer att minska, men ännu viktigare, det skulle minska osäkerheten och öka avkastningen.

Vi ser fram emot att uppdatera er igen i slutet av mars, vår första hela månad.

Vänliga hälsningar,

Vidar & Joel

Joel Etzler

Förvaltare

Joel Etzler

Förvaltare
  • Portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Renewable Opportunities.
  • Mer än 15 års erfarenhet av investeringar från både publika och private equity-sidan.​
  • Förvaltat fonden Coeli Energy Transition sedan 2019. ​
  • Spenderade sex år på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond.​
  • Började arbeta tillsammans med Vidar Kalvoy 2012.
  • Fem år inom Private Equity på Morgan Stanley.
  • Startade sin investeringskarriär inom tekniksektorn på Sweden Robur i Stockholm 2006.
  • Utbildad Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.


  Vidar Kalvoy

  Förvaltare

  Vidar Kalvoy

  Förvaltare   • Portföljförvaltare och grundare av Coeli Renewable Opportunities-fonden. ​
   • Förvaltat aktier inom energisektorn sedan 2006 och har mer än 20 års erfarenhet från portföljförvaltning och aktieanalys. ​
   • Förvaltat fonden Coeli Energy Transition sedan 2019. ​
   • Ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London under 9 år, en marknadsneutral hedgefond. ​
   • Erfarenhet från energiinvesteringar på MKM Longboat i London och aktieanalys inom teknologisektorn i Frankfurt och Oslo. ​
   • MBA från IESE i Barcelona och Civilekonom från Norges Handelshögskola.
   • Innan han började arbeta inom finans var han löjtnant i norska marinen.


   VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

   Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

   Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

   Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

   Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.