Hållbar tillverkning av vegetabiliska specialfetter och oljor är vägen framåt för skånska AAK


AAK:s CEO Johan Westman presenterar bolagets strategi på den årliga kapitalmarknadsdagen som hölls i Århus på Jylland. Efter presentationerna var det visning av AAK:s moderna fabrik som bland annat tillverkar fetter till Choklad.

I mitten av november var jag och vår nya produktspecialist Max Lundberg på AAK:s kapitalmarknadsdag i danska Århus på Jylland. Vi brukar åka på några kapitalmarknadsdagar per år för att få ännu djupare kunskaper om de bolagen vi äger. Under kapitalmarknadsdagen träffade vi några ur bolagets ledningsgrupp: CEO Johan Westman, CFO Fredrik Nilsson, CTO Henning Villadsen och CMO Anne Mette Olesen.

Med AAK:s inriktning på vegetabiliska specialfetter och oljor är bolaget väl positionerat för att växa med global matkonsumtion. För att växa snabbare och mer lönsamt än marknaden har bolaget riktat in sig på specialprodukterna inom fett och oljeindustrin där marginalerna är bättre. AKK har stort fokus på att hela produktionskedjan ska vara hållbar, allt ifrån inköpen av råvaran till produktionen av de olika produkterna. Under dagen fick vi lära oss att spårbarheten vid inköpen är otroligt viktigt för att säkerställa kvalitén och att man kan leva upp till sina högt ställda mål. Marknadschefen Anne Mette Olesen berättade ingående hur de jobbade med hållbara inköp av sheanötter i Västafrika. AAK har startat ett program som man kallar Kolo Nafaso som går ut på att man skapar bra arbetsvillkor för de över 130 000 kvinnor som samlar in och levererar sheanötter till AAK:s insamlingscentraler. I programmet ingår bland annat att de ger kvinnorna förskottsbetalning så de får en jämnare inkomst och på så sätt kan försörja sin familj och se till så barnen går i skolan. AAK har även ett samarbete med Cloetta gällande inköpen av sheanötter. Det som är så intressant med sheanöten är att träden som nöten kommer ifrån växer vilt i den tropiska delen av Afrika. Det innebär att AAK inte har några stora möjligheter att påverka utbudet utan det är naturen som till mångt och mycket bestämmer skördens storlek.


CFO Fredrik Nilsson berättar om de finansiella målen på bolagets kapitalmarknadsdag. Fredrik var med på vår bolags- och makrokväll som vi anordnade i början september (se separat blogginlägg).

Ekonomichefen Fredrik Nilsson bekräftade att de håller kvar vid sitt mål om att EBIT (rörelsevinsten) ska växa med 10 procent varje år framöver. För att nå det målet kommer AAK behöva fortsätta att investera för att växa sin produktionskapacitet då de inte kan förlita sig på prishöjningar. Företagsförvärv kommer också vara en viktig del för tillväxten och drivarna för förvärv är geografisk expansion, ökad produktkapacitet och att få tillgång till ny teknologi. Drivarna för den organiska tillväxten är att hitta fler möjligheter i konsumenttrenderna, hitta marknader med bra tillväxtmöjligheter, att positionera sig ännu bättre i segmentet av specialprodukter och fokusera på hållbarhet. En viktig del i den organiska tillväxten är det AAK kallar ”co-development” vilket innebär att man tillsammans med kunden förfinar och utvecklar nya produkter för att öka AAK:s och kundens försäljning.


Fredriks Nilssons målsättning är att EBIT (Earnings Before Taxes and Interest = rörelsevinsten), de gula staplarna, ska växa med 10 procent varje år. Vi gör bedömningen att om AAK kommer leverera på sin målsättning så kommer net income (nettovinsten), de gröna staplarna, att växa i storleksordningen 12–14 procent per år. Om AAK även gör förvärv kommer omsättningen och vinsten att öka ännu mer.  Det finns dessutom synergieffekter (samordningsfördelar) som man kan utnyttja vid bolagsförvärv som gör att vinsten kan växa ytterligare.
Källa: Bloomberg

I vår fond, Coeli Global Selektiv, så kategoriserar Andreas och jag AAK som en champion. AAK har särställning som leverantör till sina kunder, höga inträdesbarriärer baserat på deras produktionskapacitet, teknologi och marknadsandel. Bolaget gynnas av den globala befolkningstillväxten och att människor får det bättre och kan köpa mer mat, godis och kex. En annan stark drivare är försäljningen av näringsämnen till barn och gamla. Sedan gillar vi också att bolaget har en låg skuldsättning vilket gör att de nu skulle kunna köpa ett bolag med ett börsvärde motsvarande ett småbolag. Skulle de även behöva göra en nyemission för att betala för förvärvet är vi rätt säkra på att existerande investerare skulle ställa upp med mer pengar till detta välskötta bolag. Vi gillar också AAK:s nya varumärke Akoplanet som kommer att bli en bra plattform för framtida tillväxt.

Slutligen är vi väldigt förtjusta i AAK:s alla ansträngningar gällande hållbarhet. Vi är övertygande om att om deras satsningar på olika typer växtbaserade produkter kommer bidra till omsättningstillväxt. Speciellt nu när det pågår en stor debatt om att vi måste minska köttkonsumtionen för att rädda klimatet.


Under kapitalmarknadsdagen bjöd AAK:s kock på mjukglass som innehåller ingredienser från växtriket.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.