Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hur påverkas NVIDIAs värdering när räntan går upp?

I detta blogginlägg fokuserar vi på vad som händer med värderingen av ett tillväxtbolag som NVIDIA när räntan går upp. Ett högst aktuellt ämne med tanke på beskedet från amerikanska centralbanken att höja räntan och den senaste tidens tumult på börsen.

När räntan går upp ökar diskonteringsräntan

Aktiemarknaden och räntan tenderar att röra sig i motsatt riktning. Man brukar tala om att det finns en negativ korrelation de två emellan. Detta innebär att aktiemarknaden ofta går ned efter höjningar av räntan från centralbanker och tvärtom. Uttalanden från centralbankerna får därför ofta stort genomslag eftersom investerare försöker skapa sig en bild av hur räntan kan komma att utvecklas. Detta beror på att räntan har en central roll vid värdering av aktier, vilket i sin tur har en stor påverkan på hur dessa ska prissättas.

Det finns flera sätt att värdera ett bolag och således prissätta värdet per aktie. Ett av dem är att göra en så kallad DCF-modell (Discounted Cash Flow modell). Denna metod är en av de mest välkända och använda värderingsmodellerna, som går ut på att diskontera bolagets alla framtida kassaflöden med en diskonteringsränta som tar hänsyn till 1) tidsvärdet av pengar och 2) alternativkostnaden av att inte kunna investera pengarna idag. Alla kassaflöden framåt i tiden behöver därför nuvärdesberäknas, vilket innebär att kassaflöden längre fram i tiden får en lägre vikt med hjälp av diskonteringsräntan när priset på aktien bestäms. Enkelt sagt, när centralbankerna höjer räntan ökar i sin tur diskonteringsräntan, vilket resulterar i att framtida kassaflöden blir värda mindre idag.

Anledningen till att techaktier ofta tar mycket stryk när räntan ökar är för att dessa bolag tenderar att ha hög tillväxt, vilket också göra att majoriteten av bolagets kassaflöden ligger i framtiden och diskonteras då kraftigare när diskonteringsräntan går upp. NVIDIA är ett sådant exempel eftersom bolaget årligen har ökat sin omsättning med 31% i genomsnitt de senaste fem åren. Nedanstående bild visar NIVIDAs historiska och framtida uppskattade kassaflöden, där man kan se att mycket av bolagets kassaflöde ligger i framtiden eftersom bolaget växer kraftigt.

NVIDIA är en av våra champions med hög tillväxt

NVIDIA kan räknas in i skaran av världens finaste bolag, särskilt med tanke på den höga tillväxten och deras marknadsposition. Tillsammans med AMD dominerar de marknaden för tillverkning av de mest avancerade GPUerna (Graphics Processing Unit). Dessa används i allt från datacenter, datorer och självkörande bilar när det ställs höga krav på kapacitet att kunna göra flertalet matematiska beräkningar snabbt och simultant. Vi har investerat i bolaget med anledning av denna fantastiska marknadsposition och deras världsledande produkter i form av dessa GPUer. NVIDIA tillverkar bland annat 70% av världens superdatorer, därav 8 av de 10 mest avancerade.

Den senaste tiden har dock aktien haft det väldigt tufft och är ner 37% YTD per sista maj. Som investerare kan man fråga sig varför, om inget annat materiellt har förändrats i bolagets framtidsutsikter. Svaret ligger i en högre diskonteringsränta som ett resultat av amerikanska centralbankens räntehöjningar och förväntningarna på ytterligare sådana framöver. Följdfrågan är såklart hur detta påverkar värderingen av ett bolag som NVIDIA, vilket vi i detta blogginlägg försöker visa genom att kolla på hur bolagets framtida kassaflöden värderas när räntan går upp.

Hur påverkar en högre ränta värderingen av NVIDIA?

När vi gör vår DCF modell på NVIDIA med nuvarande ränta på ca 3% (amerikanska 10-åringen) får vi ett aktiepris på $159. Detta innebär att aktien ska ned ca 15% från nuvarande nivåer (aktien stängde på $187 2022-06-03). Anledningen till att aktien inte handlas runt $159 beror på hur mycket marknaden prisar in kommande räntehöjningar och om marknaden förväntar sig att 10-åriga räntan kommer att ligga kvar på 3% framöver. Använder vi i stället en långsiktigt rimligare ränta på 2% visar det sig att aktien är rättvist prissatt på nuvarande nivåer. Skulle däremot räntan sjunka till de nivåer vi såg under början av pandemin på ca 1% så ska aktien upp 8% enligt våra estimat. Detta visar hur och vilken effekt räntan har på värderingen av tillväxtaktier med stora framtida kassaflöden. Den översta tabellen nedan visar hur NVIDIAs aktiepris förändras beroende på vilken ränta som används vid värderingen i en DCF, samt vilken långsiktig tillväxt alla framtida kassaflöden ska växa med, även kallat terminal value. Tabellen under visar vilken upp- eller nedsida som finns i aktien baserat på vart räntan tar vägen.

Källor: NVIDIA, Coeli Global.

Författare

Herman Ohlsson
Analytiker Coeli Global Select

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Köp fonden Coeli Global Select

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01