Institutionell efterfrågan bakom Coeli Circulus nystartade fond

Coeli och förvaltartrion Christofer Halldin, Joakim By och Simon Park, ser stora möjligheter kopplat till framtidens hållbarhetsutmaningar.

Med 20 års erfarenhet i ryggen och ett starkt track-record har efterfrågan vuxit från den institutionella marknaden. Därför startar teamet nu en ny fond – Coeli Circulus America Small Cap. Med en ledande nordisk institution som ankarinvesterare öppnar nu Coeli Circulus America Small Cap upp för fler investerare att vara med och möta framtidens utmaningar. Förvaltarteamet har visat på stor framgång med sin investeringsprocess och levererat framgångsrika förvaltningsresultat med aktiefonden Coeli Circulus. Enligt SIFA:s (Swedish Investment Fund Association) senaste rapport för det andra kvartalet 2023 stod Coeli för 20% av nettoinflödet i artikel 9-fonder på den svenska fondmarknaden. Dessutom har teamet tillsammans över två decenniers erfarenhet av att arbeta med mikro- och småbolag över hela världen och ett bevisat track-record av att skapa god avkastning över tid. Teamet använder bland annat ett AI-verktyg för att identifiera och hitta Impact-bolag att investera i.

”Vår ambition är att identifiera Impact-bolag med stor tillväxtpotential tidigt i processen. Det är därför vi fokuserar på mikro- och småbolag, ett område vi kan och där felprissättningen ofta är större vilket leder till stora möjliga uppsidor”, säger Christofer Halldin, fondförvaltare Coeli Circulus America Small Cap.

Påverkan i varje investering

Coeli Circulus America Small Cap investerar i amerikanska mikro- och småbolag och består av 30-50 olika bolag. Portföljen består dessutom till 100% av lösningsbolag och över 90% av bolagens intäkter har en direkt koppling till ett eller flera av FN:s Globala hållbarhetsmål. Förvaltarteamet avser att göra påverkan i varje investering och kapitalet placeras därför i bolag som strävar efter att göra skillnad på riktigt. Coeli Circulus America Small Cap har vidare erhållit det nordiska miljömärket, Svanenmärket.

”Det är här möjligheterna finns – att investera i bolag som löser de stora globala utmaningarna, framför allt i mikro- eller småbolag som har möjlighet att växa under lång tid framöver. Christofer, Joakim och Simon har med sina framgångsrika förvaltarbakgrunder uthålligt skapat långsiktiga värden. Coeli Circulus America Small Cap förvaltas av ett team som har förutsättningarna att skapa hög avkastning utöver det vanliga till sina kunder”, säger Erik Lundkvist, Coelis kapitalförvaltningschef.

Christofer Halldin

Förvaltare

Christofer Halldin

FörvaltareChristofer förvaltar Coeli Circulus sedan starten augusti 2022. Innan det arbetade han som chef för den aktiva aktie- & ränteförvaltningen hos Handelsbanken (HB) Fonder. Där var han med och utvecklade Handelsbanken Fonder till en av Sveriges mest framgångsrika aktie- och ränteförvaltare under slutet av 2010-talet, då HB Fonder hade störst nettoinflöden på den svenska fondmarknaden flera år i rad. HB Fonder utsågs även under den tiden till både årets förvaltare och årets hållbara förvaltare av aktörer som Prospera, Privata Affärer, Söderberg & Partner, Länsförsäkringar m fl. Innan Christofer utsågs till chef för den aktiva förvaltningen förvaltade han under flera år olika globalmandat. Han har också arbetat sju år, 2007-2013, som förvaltare i USA av både Amerika-, Brasilien- och Latinamerikafonden på HB Fonder.

Joakim By

Förvaltare

Joakim By

FörvaltareJoakim förvaltar Coeli Circulus sedan starten augusti 2022. Innan det arbetade han som förvaltare av Amerika Småbolag hos Handelsbanken Fonder. Han förvaltade Amerika Småbolag från 2015 och vann flera utmärkelser för den goda avkastningen i fonden som också växte kraftigt under hans tid som förvaltare. När Joakim lämnade fonden i början på 2022 hade den över 20 miljarder kronor i förvaltat kapital. Innan han förvaltade Amerika Småbolag ansvarade han bland annat för den bredare fonden Amerika Tema, 2013-2017, och globalfonden Global Tema, 2009-2013, hos Handelsbanken Fonder.

Simon Park

Förvaltare

Simon Park

FörvaltareSimon förvaltar Coeli Circulus sedan starten augusti 2022. Innan det arbetade han som hållbarhetsanalytiker hos Handelsbanken Fonder. Där var han mellan åren 2018 och 2022 med och utvecklade fondbolagets hållbarhetsarbete, med ansvar för att öka mätbarheten för att skapa värden i investeringsprocessen. Simon utnämndes 2021 till en av ”33 under 33: De formar framtidens hållbarhetsarbete” av Aktuell Hållbarhet. Han har också erfarenhet från program hos några av de ledande institutionerna globalt inom hållbarhetsområdet, som cirkulär ekonomi tillsammans med Ellen MacArthur Foundation och klimatvetenskap hos Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.