Coeli Circulus America Small Cap

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i det starkaste strukturella temat av alla – att lösa de 17 globala hållbarhetsutmaningarna som ingår i Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. Fonden är klassificerad som Artikel 9 enligt EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Tänk på att.

Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Risk 

5/7

Svanemärkt

Coeli Circulus America Small Cap är en Svanenmärkt aktiefond. Märkningen gör det enklare för dig som kund att snabbt veta att fonden är ett bra val bra ur hållbarhetssynpunkt.

Svanenmärkt

Coeli Circulus America Small Cap investerar enbart i bolag som bidrar till att göra världen bättre. Varje investering är en ‘hållbar investering’ i linje med EU:s transparensregelverk (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) och görs i bolag som uppvisar ‘strong sustainability practices’ i enlighet med fondens Svanenmärkning. De krav vi ställer är att:

  • Bolagets huvudsakliga verksamhet (minst 50% av intäkterna) bidrar till ett specifikt delmål och indikator inom de 17 globala målen som definieras i Agenda 2030.
  • Bolaget inte orsakar betydande skada mot något annat delmål, vilket mäts via en 5-gradig skala där 1 är betydande skada och analysen täcker in påverkan genom hela bolagets värdekedja.

Små bolag med stor betydelse

Aktiefonden Coeli Circulus America Small Cap

Fonden investerar i världens största inköpsorder. Efterfrågan från konsumenter, företag och regeringar driver stark strukturell tillväxt och erbjuder möjlighet till högre avkastning än någonsin tidigare.

Våra investerare är med på en av de största resorna i modern tid. Möjlighet till avkastning för dig och avlastning för världen.

Varför investera i fonden?

Dina pengar placeras i bolag som gör skillnad på riktigt. Och dessutom arbetar vi förvaltare för att hjälpa bolagen att växa och göra ännu större och bättre skillnad.

Som team har vi över två decenniers erfarenhet att av att arbeta med mikro- och småbolag över hela världen. Till vår hjälp har vi en unik AI-modell och ett erfaret expertråd.

Vy över Stockholm vid solnedgång, relaterad till fastighetsmarknaden 2024.

Världens största inköpsorder

Konsumenter, företag och politiker driver på för att lösa de hållbarhetsutmaningar vi står inför – vilket kommer att kräva gigantiska investeringar de närmaste decennierna. Enligt FN:s beräkningar behöver vi investera 5–7 biljoner USD varje år för att klara av att uppfylla de 17 målen i Agenda 2030. Vi är övertygade om att den starkaste strukturella tillväxten kommer att finnas i det här området de kommande decennierna.

När vi kombinerar den starka tillväxten med små lösningsbolag, som har god lönsamhet och en attraktiv värdering, skapar det möjlighet till god avkastning över många, många år framåt.

Från global hållbarhetsutmaning till bolagscase

Vi förstår att det lätt blir abstrakt och teoretiskt att prata om globala hållbarhetsutmaningar. Låt oss därför exemplifiera med två typexempel på bolag som ingår i vår strategi.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

En kritisk del i omställningen till en cirkulär ekonomi är övergången från fossila till förnybara material, inte minst inom förpackningsindustrin. Där är det idag endast cirka 5% av de förpackningar vi använder som är gjorda av återvunnen returfiber; plast och annat mindre miljövänligt material dominerar marknaden.

Men det håller på att ändras, användandet av returfiberförpackningar växer betydligt snabbare än förpackningsmarknaden i stort. Ett av de bolag som driver förändringen är amerikanska Graphic Packaging, som år efter år kommer ut med nya innovativa förpackningslösningar som tidigare bara kunnat göras i plast. I butik ser du exempelvis deras pappersbaserade hållare av ”six-pack” burkar som ersatt plastringarna som länge varit standard.

Tack vare kontinuerlig innovation är vi övertygade om att bolaget kommer fortsätta växa snabbare än sina konkurrenter, såsom de har gjort de senaste åren.

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla.

Brist på rent vatten är ett globalt och akut problem. Avsaltning och återanvändande av industriellt avfallsvatten är två sätt att lösa en del av utmaningen och här växer investeringarna snabbt. Ett bolag som specialiserat sig på att rena just industriellt avfallsvatten är det lilla kanadensiska bolaget H2O Innovation, de gör det så framgångsrikt att de senaste åren växt vinsten med över 30 procent.

Hur hittar vi alla spännande bolag?

Till vår hjälp har vi ett helt unikt AI-verktyg som hjälper oss att hitta de bolag i vårt univers som har lösningar på någon hållbarhetsutmaning. Av de cirka 15 000 bolag som vi följer i Nordamerika identifierar verktyget drygt 1 000 bolag som är intressanta att gräva djupare i.

Nästa steg är vår fundamentala analys, där fokus ligger på ekonomiska nyckeltal. När vi sållat ut de mest spännande guldkornen beger vi oss ut för att träffa bolagen och skaffa oss en egen bild av ledning och produkter. Att träffa bolag ute på fältet och inte bara i konferensrum i storstäder är en viktig del av att förstå vad de faktiskt gör. Arbetet utmynnar sedan i en portfölj med cirka 50 lösningsbolag.

Impact = skillnad på riktigt

Kan vi som investerare i noterade bolag verkligen göra skillnad på riktigt? Givetvis kan vi det! Inte minst eftersom vi har fullt fokus på mikro- och småbolag där det är enklare att bygga en relation med och arbeta nära bolagen.

  • Vi hjälper bolag att växa genom att tillföra kapital i exempelvis riktade nyemissioner. För många mindre bolag är det absolut kritiskt för att kunna skala upp sin produktion och verkligen göra skillnad i samhället.
  • Vi bidrar med råd och teknisk kompetens i hållbarhetsfrågor, samt ställer tydliga krav på bolagen.

För att styrka detta har vi låtit BlueMark – en ledande oberoende verifierare av impact-mandat – granska vår investeringsprocess. Vi fick ett mycket fint betyg som bekräftar vår ansats och går att läsa i sin helhet här.

Impact = skillnad på riktigt

Kan vi som investerare i noterade bolag verkligen göra skillnad på riktigt? Givetvis kan vi det! Inte minst eftersom vi har fullt fokus på mikro- och småbolag där det är enklare att bygga en relation med och arbeta nära bolagen.

  • Vi hjälper bolag att växa genom att tillföra kapital i exempelvis riktade nyemissioner. För många mindre bolag är det absolut kritiskt för att kunna skala upp sin produktion och verkligen göra skillnad i samhället.
  • Vi bidrar med råd och teknisk kompetens i hållbarhetsfrågor, samt ställer tydliga krav på bolagen.

För att styrka detta har vi låtit BlueMark – en ledande oberoende verifierare av impact-mandat – granska vår investeringsprocess. Vi fick ett mycket fint betyg som bekräftar vår ansats och går att läsa i sin helhet här.

Följ oss på LinkedIn

På LinkedIn hittar du vår blogg där ni kan följa med oss på resan mot en bättre värld.
Följ oss här

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.