Coeli Circulus

Coeli Circulus är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i det starkaste strukturella temat av alla – att lösa de 17 globala hållbarhetsutmaningarna som ingår i Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. Fonden är klassificerad som Artikel 9 enligt EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Tänk på att. 

Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Svanemärkt

Coeli Circulus är en Svanenmärkt aktiefond. Märkningen gör det enklare för dig som kund att snabbt veta att fonden är ett bra val bra ur hållbarhetssynpunkt.

Coeli Circulus investerar enbart i bolag som bidrar till att göra världen bättre. Varje investering är en ‘hållbar investering’ i linje med EU:s transparensregelverk (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) och görs i bolag som uppvisar ‘strong sustainability practices’ i enlighet med fondens Svanenmärkning. De krav vi ställer är att:

  • Bolagets huvudsakliga verksamhet (minst 50% av intäkterna) bidrar till ett specifikt delmål och indikator inom de 17 globala målen som definieras i Agenda 2030.
  • Bolaget inte orsakar betydande skada mot något annat delmål, vilket mäts via en 5-gradig skala där 1 är betydande skada och analysen täcker in påverkan genom hela bolagets värdekedja.

BlueMark

Circulus är den första nordiska impact-aktiefonden som blivit verifierad av BlueMark.

BlueMark är en ledande oberoende verifierare av impact-fonder. BlueMark är ett dotterbolag till Tideline Advisors, LLC, ett specialiserat konsultföretag som arbetar med kapitalförvaltare och kapitalägare för att designa och implmentera impact-strategier. Läs mer om BlueMark och verifieringsprocessen

Små bolag med stor betydelse

Aktiefonden Coeli Circulus

Coeli Circulus investerar i världens största inköpsorder. Efterfrågan från konsumenter, företag och regeringar driver stark strukturell tillväxt och erbjuder möjlighet till högre avkastning än någonsin tidigare.

Våra investerare är med på en av de största resorna i modern tid. Möjlighet till avkastning för dig och avlastning för världen.

Varför investera i fonden?

Dina pengar placeras i bolag som gör skillnad på riktigt. Och dessutom arbetar vi förvaltare för att hjälpa bolagen att växa och göra ännu större och bättre skillnad.

Som team har vi över två decenniers erfarenhet att av att arbeta med mikro- och småbolag över hela världen. Till vår hjälp har vi en unik AI-modell och ett erfaret expertråd.

Världens största inköpsorder

Konsumenter, företag och politiker driver på för att lösa de hållbarhetsutmaningar vi står inför – vilket kommer att kräva gigantiska investeringar de närmaste decennierna. Enligt FN:s beräkningar behöver vi investera 5–7 biljoner USD varje år för att klara av att uppfylla de 17 målen i Agenda 2030.

Vi är övertygade om att det är på det här området den starkaste strukturella tillväxten kommer att finnas de kommande decennierna.

När vi sedan kombinerar den tillväxten med små lösningsbolag som har god lönsamhet och en attraktiv värdering, skapar det möjlighet till god avkastning över många, många år framåt.

Mer om fonden

Hur hittar vi alla spännande bolag?

Till vår hjälp har vi ett helt unikt AI-verktyg som hjälper oss att hitta de bolag i vårt globala univers som har lösningar på någon hållbarhetsutmaning. Av de ~ 40 000 bolag vi följer globalt identifierar verktyget drygt 2 000 som är intressanta att gräva djupare i.

Nästa steg är vår fundamentala analys, där fokus ligger på ekonomiska nyckeltal. När vi sållat ut de mest spännande guldkornen beger vi oss ut för att träffa bolagen och skaffa oss en egen bild av ledning och produkter.

Att träffa bolag ute på fältet och inte bara i konferensrum i storstäder är en viktig del av att förstå vad de faktiskt gör. Arbetet utmynnar sedan i en portfölj med cirka 50 lösningsbolag.

Impact = skillnad på riktigt

Vi har fullt fokus på mikro- och småbolag där det är enklare att bygga en relation med och arbeta nära bolagen.

  • Vi hjälper bolag att växa genom att tillföra kapital i exempelvis riktade nyemissioner. För många mindre bolag är det absolut kritiskt för att kunna skala upp sin produktion.
  • Vi bidrar med råd och teknisk kompetens i hållbarhetsfrågor, samt ställer tydliga krav på bolagen.

För att styrka detta har vi låtit BlueMark – en ledande oberoende verifierare av impact-mandat – granska vår investeringsprocess. Vi fick ett mycket fint betyg som bekräftar vår ansats och går att läsa i sin helhet här. Fonden är dessutom Svanenmärkt.

Coeli Circulus

Fondpresentation med förvaltare Simon Park.

Coeli Circulus Svanenmärkning

Frågor och svar med Per Sandell från Svanen.

Följ oss på LinkedIn

På LinkedIn hittar du vår blogg där ni kan följa med oss på resan mot en bättre värld.
Följ oss här

Köp fonden

Coeli Circulus finns tillgänglig på Avanza och även andra handelsplattformar för fonder.
Läs mer här

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.