Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet för oss

Coeli Global Select är en aktivt förvaltad globalfond som förvaltas enligt principen om ansvarsfulla investeringar (ESG – där E står för environment, S står för social och G står för governance, det vill säga miljö, samhälle och bolagsstyrning). Vi strävar efter att investera våra andelsägares kapital i företag som inser vikten av ESG och vi har inkorporerat de här principerna i vår investeringsprocess.

Högre avkastningsmöjligheter men också mindre risker

Vi gör det här för att vi vill. Världen står inför en rad utmaningar och vi vill försöka vara en del av processen för att lösa dem. Det är också vår syn att bolag som tar ESG på allvar är mer välskötta än andra och det här skapar både högre avkastningsmöjligheter för våra andelsägare samt minskar riskerna i våra investeringar. Att företagen har en uthållig affärsmodell där ESG frågor är inkorporerade är därför av stor vikt för oss.

Vår hållbarhetsprocess

Hållbarhetsfaktorer är avgörande för oss när vi investerar i ett företag. Vi, portföljförvaltarna, är ansvariga för ESG analysen med stöd från andra delar av Coeli organisationen. Vi använder den oberoende leverantören av data, ISS ESG som samarbetspartner för att komplettera vår egen analys inom det här området. ISS ESG har cirka 200 ESG-analytiker globalt och genererar research på 20 000+ bolag världen över. ESG är integrerat i hela analysprocessen och beslutsfattandet av vilka investeringar som kommer att göras. Rent praktiskt så inbegriper vår ESG analysprocess, några av de här stegen:

Vi väljer bort

– Innan en investering görs så sker alltid en ESG exkluderingsscreening och analys där vi väljer bort bolag som har mer än 5 procent av sin omsättning från produktion av fossila bränslen, tobak, alkohol, pornografi, vapen eller spel. Med spel menar vi inte ”gaming” som i dataspel, utan ”gambling” som i spel om pengar. Vi väljer också bort företag som inte respekterar internationella överenskommelser och normer vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Här använder vi den oberoende firman ISS ESG:s analysverktyg.

– Varför är gränsen satt på 5 procent? Denna gräns används ofta när fondbolag uttrycker att placeringar i viss verksamhet väljs bort, vilket även är i enlighet med Fondbolagens Förenings dokument ”Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information”. Anledning att det kan uppstå situationer där till exempel ett global stort industribolag i en liten del av sin verksamhet i något land säljer militär skyddsutrustning eller som en biprodukt i sin process producerar något som kan anses vara ett fossilt bränsle. Vår ambition är att inte investera företag som har verksamhet i något av ovanstående områden, men då det är svårt att förutspå exakt vilka situationer som kan uppstå så har vi också beslutat oss för att använda 5 procentgränsen.

Vi väljer in

– Allt annat lika så föredrar vi att investera i bolag som tar ESG frågor på allvar och vars verksamhet påverkar miljön och samhället i en positiv inriktning. Vår erfarenhet är att de här typen av företag är ofta inte bara välskötta utan att våra investeringar i de också ofta resulterar i en hög avkastning till våra andelsägare. Egen analys där vi är ”ute på fältet” och träffar ledande forskare är en del av vårt arbete för att hitta de här företagen, en annan del är rent skrivbordsarbete där vi sitter och går igenom företag efter företag som har utnämnts till bra ESG företag av olika institutioner, allteftersom vi sedan kan ta kontakt med företagen och göra vår egen analys.

Vi analyserar

– När vi väl har hittat ett intressant bolag så börjar själva analysprocessen. Initialt innan en investering så sker den ESG exkluderingsscreening som beskrivs ovan. Därefter analyseras företagens ESG profil i termer av ESG rapportering, klimatinitiativ, sociala påverkan samt ägarstyrning med fokus på internredovisning samt aktieägarprogram. I analysprocessen gör vi en bedömning av hur stor miljöpåverkan respektives bolagets verksamhet har. Vi analyserar också företagens ESG risker och ESG möjligheter.

– Vi, portföljförvaltarna, kvantifierar bolagens ESG profil och inkluderar den i värderingen av företagen. Ett företag som vi bedömer tar ESG på allvar, gör faktiska mätbara klimatinitiativ, har en solid styrning av företaget etcetera får alltså ett premium i värderingen till andra jämförbara företag som saknar de attributen. En aktie med ett sådant premium ser vi alltså en högre uppsida i och vi kommer således vara extra benägna att både investera men också att äga aktien längre än andra aktier som inte har den värderingspremiumen.

– ESG är också en del av vår utvärdering av företagens affärsmodell samt en del av den löpande riskanalysen.

Vi påverkar ​

– Vi påverkar de bolag som vi har definierat som Champions genom ett ESG brev där vi redogör för våra förväntningar som aktieägare. Vi uppmanar till exempel de att signera UN Global Compact, vilket är FN:s internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. I vår dialog med bolagen främjar vi FN:s utvecklingsmål 5 (jämställdhet) samt mål 13 (bekämpa klimatförändringar) genom att uppmuntra bolagen att aktivt arbeta med dessa viktiga frågor.

– Utöver vårt ESG brev så är ESG frågor ett återkommande tema vid våra möten med företagsrepresentanter, oavsett om vi äger aktien eller ej. Vi gör årligen över 100 företagsinteraktioner med olika bolag över hela världen.

Vårt ESG arbete är ständigt i utveckling. Allt eftersom vi förfinar våra processer och blir bättre så får vi inte bara större påverkan på våra innehav utan vi kan också generera högre avkastning till en lägre risk. ESG är inte bara ett roligt arbete utan också viktigt och värdefullt för er andelsägare. Vi är tacksamma för att vi får ert förtroende att göra det här arbetet.

Författare

Andreas Brock, CFA
Fondförvaltare Coeli Global Select

Författare

Henrik Milton
Fondförvaltare Coeli Global Select

Köp fond

Skriv ut
Om Andreas och Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både professionellt och privat. De har känt varandra länge och delar drömmen om att förvalta en stjärnspäckad fond.

Om fonden

Coeli Global Select är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i cirka 30 av världens finaste bolag åt gången.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på vilka bolag som är världens finaste? Fyll i din e-postadress.

Köp fond

 

Köp fonden Coeli Global Select eller Coeli Global Small Cap Select

Köp direkt hos oss eller hos någon av våra partners

Välj Coeli eller någon av våra samarbetspartners i listan nedan.

*Enbart Coeli Global Select tillgänglig

 

Kontakta Max

För dig som i din profession arbetar med investeringar i olika tillgångsslag eller för dig som förmedlar försäkringar till privatpersoner ber vi dig vända dig till Max för mer information och hjälp.

Max Lundberg
Max.lundberg@coeli.se
073 022 27 01