3:12 – Många förändringar i regeringens förslag till lagrådremiss

Huvudprinciperna från i november ligger fortfarande fast, som exempelvis skattehöjningen från 20 till 25 procent och att en så kallad ”trappmodell” införs för beräkning av löneunderlaget.

Jämfört med det urspungliga förslaget har regeringen dock föreslagit en hel del förändringar vilka jag kommer gå igenom nedan.

• När det gäller trappmodellen innebär regeringens förslag att delägarna i ett fåmansföretag kommer få räkna med en större andel av lönerna, både beloppsmässigt och procentuellt, för löneunderlag upp till 60 inkomstbasbelopp men en lägre andel av lönerna utöver detta. Förslaget är 15 procent av delägarens andel av löner upp till 6 inkomstbasbelopp (IBB), 30 procent mellan 6 och 60 IBB och 40 procent överstigande 60 IBB.

• Kravet på eget löneuttag lämnas oförändrat jämfört med idag det vill säga 6 IBB plus 5 procent av det totala löneunderlaget, dock maximalt 9,6 IBB. Utredningen ville i sitt förslag kraftigt höja minsta löneuttaget varför detta innebär en lättnad för många.

• Gränsbeloppet enligt förenklingsregeln föreslås ligga kvar oförändrad på dagens 2,75 IBB (163 075 kr för 2017). Utredningen föreslog en sänkning till 1,75 IBB.

• En höjning av takbeloppet från 100 IBB till 120 IBB per år föreslås för beskattning av utdelning och kapitalvinst i inkomstlaget tjänst. Ingen förändring dock vad gäller tilläggsköpeskillingar utan de ska som tidigare inkluderas i takbeloppet.

• Den minskning av skatten från 30 till 25 procent på kapitalvinster och utdelningar utöver takbeloppet somutredningen ville ha kommer inte bli av. Regeringen föreslår nämligen att den nuvarande nivån på 30 procent behålls.

• Delägare i större revisions- och advokatbyråer blev glada när utredningen föreslog att den så kallade 4 procentsspärren slopas. Spärren innebär att ägare som kontrollerar mindre än 4 procent av kapitalet i ett bolag inte får tillgodogöra sig lönebaserat utrymme. Nu föreslår regeringen en försämring för delägare med innehav under 4 procent såtillvida att det lönebaserade utrymmet får uppgå till högst 0,25 gånger den egna eller närståendes kontanta ersättning från företaget och dess dotterföretag.

• Idag får en årlig uppräkning av sparat utdelningsutrymme ske med statslåneräntan + 3 procentenheter. Denna uppräkning föreslås bli sänkt till statslåneräntan + 2 procentenheter.

• Utredningen föreslog att den särskilda skattemässiga defi nitionen av dotterbolag skulle slopas på grund av att 4 procent-spärren togs bort. Nu föreslår regeringen att den gällande defi nitionen behålls.

• Vad gäller den fråga som utredningen från början hade i uppdrag att titta på, underlättande av
generationsskiften mellan närstående, föreslås ingen förändring jämfört med utredningens förslag. Det blir ett särskilt undantag för generationsskiften mellan närstående så att dessa inte missgynnas jämfört med externa försäljningar.

Sammanfattningsvis föreslår regeringen förändringar på de fl esta av de punkter som 3:12 utredningen hade i sitt förslag.

Av remissvaren på förslaget till lagrådsremiss framgår att de fl esta är fortsatt negativa till trappmodellen som de anser är för svår att förstå. Vidare är många oroliga för att viljan att anställa ska minska när ägarna inte får räkna med lika mycket av lönerna till sitt lågbeskattade utrymme (gränsbeloppet).

Det som händer härnäst är att regeringen tar fram slutlig lagrådsremiss som sedan presenteras för lagrådet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.