3:12 utredningens förslag

Under nästan 2,5 år har Sveriges fåmansföretagare med spänning väntat på vad den så kallade 3:12-utredningen skulle komma fram till. För en dryg månad sedan kom äntligen förslaget om förändrade skatteregler för fåmansföretagarna.

Från början hade utredningen i uppdrag att se över skattereglerna vid generationsskiften mellan närstående. Sedermera utvidgades utredningen till att se över hela regelverket kring ägande av kvalificerade aktier i fåmansföretag. Det har spekulerats mycket under resans gång vad utredningen skulle lägga fram för förslag men att den skulle föreslå skattehöjningar var dock väntat. Kritiken hittills mot förslagen har varit ganska hård men kunde faktiskt ha varit värre”.

I korthet innebär förslagen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2018, höjda skatter för de allra flesta. Skatten på utdelningar upp till gränsbeloppet höjs till 25 procent, möjligheten att tillgodoräkna sig löneunderlag vid beräkningen av framtida gränsbelopp begränsas samt kravet på eget minsta löneuttag för att räkna med de anställdas löner vid beräkning av gränsbeloppet höjs. Utöver detta föreslås att schablonbeloppet vid tillämpning av förenklingsregeln sänks från 2,75 till 1,75 basbelopp. Däremot kan delägarna på de stora advokat– och revisionsbyråerna glädjas åt att kravet på minst 4 procents ägande för att få räkna löneunderlag slopas. Likaså de som planerar generationsskifte inom familjen efter 2018 då dessa inte längre ska missgynnas skattemässigt. Slutligen är det många som drar en lättnadens suck över att det inte föreslås någon förlängning av den 5-åriga karensen för s.k. trädabolag.

Det finns som alltid både de som vinner och de som förlorar på de föreslagna ändringarna. Bland vinnarna hittar vi
framförallt delägarna på de större advokat- och revisionsbyråerna, de utgör dock ett fåtal av alla fåmansföretagare. Av Sveriges ca 295 000 fåmansföretag är det bara drygt 100 som har fler än 20 delägare och knappt 10 företag som har fler än 100 delägare. På förlorarsidan finns i princip alla fåmansföretagare som kommer att få betala gränsbelopp, höjd skattenivå på kapitalvinster och
utdelningar samt ökade krav på eget löneuttag.

Förslaget har nu skickats ut på remiss och sista svarsdag till Finansdepartementet är den 10 februari 2017. Det förväntade scenariot är att Finansdepartementet i nästa steg tar fram ett utkast på lagtext som efter granskning av Lagrådet lämnas över till Riksdagen för omröstning. Sannolikt kommer de nya reglerna att antas av Riksdagen först under hösten 2018.

De generella råden till fåmansföretagarna utifrån utredningens förslag är att fram till 2018 dela ut så mycket som möjligt av gränsbeloppet till den 20-procentiga skatten alternativt göra en intern aktieöverlåtelse om utdelningsbara medel saknas. Se till så att egna löneuttag under 2017 uppfyller kraven på att få beräkna gränsbeloppet 2018 eftersom de eventuellt kommer beräknas enligt de föreslagna reglerna. I övrigt gäller precis som tidigare rådet att lägga företag med betydande kapital och lågt gränsbelopp i karens under 5 år för att kunna ta ut pengarna till 25 procents skatt.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.