5:25-bolag där karenstiden gått ut

Senast den 1 september 2016 kommer 3:12 utredningen att lägga fram sitt förslag på förändringar av beskattningen av ägare till fåmansföretagen. Ursprungligen var utredningens uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag men fick sedermera i uppdrag att se över hela 3:12 regelverket.

Inte mycket har hittills läckt ut från utredningen men då uppdraget är att komma med förslag som begränsar möjligheterna att omvandla högbeskattade tjänsteinkomster till lågbeskattadekapitalinkomster och att öka statens skatteintäkter kan man tänka sig att följande förändringar kan komma att föreslås:

– Den lägsta skatten på utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier höjs från 20 till 25 procent för att minska spannet mellan högsta marginalskatt och lägsta skatteuttag på kvalificerade aktier.

– Idag finns ett krav på motsvarande minst 4 procents ägande av kapitalet i företaget för att få beräkna ett lönebaserat utrymme för utdelning och kapitalvinst. Denna bestämmelse blev hårt kritiserad när den kom och den kommer troligen att slopas.

– Karenstiden för s.k. avkvalificering av aktier kommer sannolikt att behållas i någon form. Idag är den 5 år med en skatt efter karenstiden på 25 procent och det kan bli både en ökad karenstid och höjd skattesats.

– Storleken på det lönebaserade utrymmet anses som alldeles för generöst och innebär stora inkomstomvandlingar från arbetsinkomst till kapitalinkomst. Det troliga är att det sker en återgång till det tidigare utrymmet på 25 procent av lönerna alternativt att utrymmet begränsas till delägarens egna löneuttag.

– Schablonbeloppet i förenklingsregeln minskas sannolikt då det anses som alltför generöst. Det finns även anledning att tro att en förutsättning för att få använda sig av förenklingsregeln är att ägaren är aktiv i sin verksamhet. Det innebär att för karensbolag kommer förenklingsregeln i så fall inte kunna användas under karenstiden.

När utredningen är klar skall förslaget först ut på remiss. Om många av svaren är negativa kan beslutet bli att inte gå vidare i frågan, eller att försöka hitta andra lösningar än de som utredningen föreslår. Därefter tar regeringen fram ett förslag på ny lagstiftning som lämnas till riksdagen för omröstning. Detta kommer troligen inte hinnas med under hösten 2016 varför nya regler sannolikt är på plats tidigast den 1 januari 2018.

Det generella rådet fram till dess är att så mycket som möjligt utnyttja de generösa möjligheter som finns att tillgodoräkna sig lönebaserat utrymme samt att dela ut så mycket som möjligt till 20 procents skatt.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.