Alarm.com – Ett innehav i Coeli Global Small Cap Select

För att introducera vår nya småbolagsfond Coeli Global Small Cap Select har vi gjort en serie om fyra blogginlägg där vi presenterar några av de bolag vi investerat i. I första inlägget går vi igenom vårt amerikanska innehav Alarm.com. Vi träffade bland annat bolagets CFO Steve Valenzuela under vårt besök på William Blairs aktiekonferens i Chicago i början av juni.

Vår förvaltare Henrik Milton (t.h.) och analytiker Herman Ohlsson (andra fr. vänster) träffade Alarm.coms CFO Steve Valenzuela (mitten) Matthew Zartman, Investor Relations (andra fr. höger) på William Blairs aktiekonferens i Chicago.

Alarm.com är ett snabbväxande bolag med 50% marknadsandel i USA

Alarm.com är ett amerikanskt bolag som är verksamma inom larm samt kameraövervakning och har på senare tid även börjat erbjuda lösningar för smarta hem. Bolaget säljer sin interaktiva larmlösning främst i Nordamerika till privatpersoner och företag via ett stort nätverk av återförsäljare. I Nordamerika finns 15 miljoner fastigheter med interaktiva larm, varav åtta miljoner är kunder till Alarm som således har en marknadsandel på runt 50%. Sedan 2016 har bolaget lyckats växa med imponerande 23% per år i genomsnitt. Värt att notera att det mestadels varit organisk tillväxt. Man har dessutom en negativ nettoskuld (kassan>skulderna) och 85% av intäkterna är återkommande vilket skapar förutsägbarhet samt stabilitet.

Affärsmodellen är en så kallad software-as-a-service (SaaS) där Alarm enbart distribuerar sin mjuk- och hårdvara till installatörer som i sin tur säljer och installerar dessa. Det intressanta med Alarm är hur de har lyckats skapa stora incitament för installatörerna då de både får en del av installationskostnaden samt en del av de årligen återkommande intäkterna från mjukvaran. Detta gör att installatörer väljer att installera Alarms lösningar till sina kunder framför konkurrenternas. Ytterligare en fördel med en SaaS-modell är skalbarheten. Det krävs väldigt lite resurser att sälja ytterligare en produkt vilket gör att man kan fortsätta växa så fint som man gjort även i framtiden när kassaflödena återinvesteras.

Fler vertikaler, internationell expansion och mer intäkter per kund skapar tillväxtmöjligheter

När vi träffade Alarm på William Blairs årliga aktiekonferens valde vi att fokusera på hur bolaget kan fortsätta växa. CFO Steve Valenzuela var tydlig med att han ser tillväxtmöjligheter från flera olika källor. Först och främst återstår en stor internationell marknad för interaktiva larm som man kommer fokusera mer på framåt (enbart 3% av omsättningen idag). En tillväxt som förväntas ske mestadels organiskt men även kompletteras med mindre förvärv.

Bolaget har även historiskt varit framgångsrikt vad gäller att addera nya lösningar till sin befintliga mjukvara. Idag kan du inte bara bevaka ditt larm utan även styra din inomhustemperatur, A/C, belysning och energikonsumtion via Alarms app. Varje år lägger bolaget nästan 25% av omsättningen på R&D (research & development) för att utveckla nya produkter som dessa. Detta öppnar också upp för expansion inom nya vertikaler när ”Internet of Things” växer, till exempel laddning av elbilar och styrning av solceller. Som lök på laxen gör denna innovationsförmåga att Alarm över tid kan ta mer betalt när erbjudandet av lösningar för ”smarta hem” ökar.

ESG – Alarm.com kan optimera fastigheters energianvändning  

Alarm är inte bara ett fint tillväxtbolag, deras produkter bidrar även till en mer hållbar energianvändning. Med Alarms app, som kopplas till termostaten i en fastighet, kan energianvändningen justeras baserat på om exempelvis ett fönster är öppet eller om larmet är aktiverat under en längre tid. I sådant fall sänks temperaturen eller så slås AC:n av automatiskt. Alarms app kan dessutom via algoritmer lära sig att förstå när fastigheten används och baserat på detta föreslå ett optimalt schema för energianvändning som minskar både behovet och kostnaden för energi. På så sätt bidrar Alarm positivt ur ett ESG-perspektiv genom att optimera energianvändningen för sina åtta miljoner kunder. Förhoppningsvis kommer bolaget inom en snar framtid även börja redovisa hur mycket energi kunderna sparar med hjälp av appen. En redovisning som bör vara gynnsam utifrån ett aktieägarperspektiv samt öka värdet på kunderbjudandet.

Moats (”vallgravar”) – en avgörande faktor för uthållig tillväxt

En viktig del av processen när vi investerar är att analysera bolagets konkurrenskraft och förmåga att bevara denna. Detta är viktigt för att bolaget ska kunna fortsätta växa och generera lönsam tillväxt över tid. Ett koncept som Warren Buffett ofta talar om är vilka moats (”vallgravar”) ett företag har för att försvara sin konkurrenskraft. För Alarms del består den främst av det nätverk man byggt upp av 10,900 upplärda installatörer vilket gör det svårt för konkurrenter att etablera sig. Framför allt när Alarms ekonomiska incitament är så pass starka. Med andra ord är inträdesbarriärerna höga.

En annan intressant faktor är att kunderna tenderar att vara ”sticky” eftersom larm skapar trygghet och skyddar fastighetsägaren. Detta gör att kunder ogärna avslutar sin prenumeration oavsett konjunkturen i ekonomin. Denna effekt förstärks i takt med att Alarm adderar ytterligare ”smart home” lösningar som gör kunderna ännu mer beroende av mjukvaran i takt med att fler delar av hemmet blir uppkopplat.

Med det sagt tycker vi att Alarm är ett spännande företag i vår portfölj med hög innovationsförmåga, stark marknadsposition och potential att bli världens ledande applikation för uppkopplade fastigheter. Vi tror dessutom att Alarm kan vara en potentiell uppköpskandidat för aktörer som Amazon och Alphabet (Google). Framför allt för att komma åt nätverket av installatörer och de åtta miljoner uppkopplade kunderna. Aktien handlas för tillfället till 27 gånger 2024 års förväntade vinst, vilket inte är långt från corona-botten då bolaget värderades till 23 gånger. En attraktiv värdering enligt oss sett till bolagets finansiella stabilitet, marknadsposition och framtidsutsikter. Vi ser fram emot att följa bolaget som över tid har goda möjligheter att skapa hög avkastning åt fondens andelsägare.

Alarm.com PE-värdering 24 månaders framåtblickande (gul) och fem års genomsnittlig värdering (vit).

Aktiekursutvecklingen (vit) och 12 månaders framåtblickande vinst per aktie (gul) för Alarm.com senaste sex åren. Som vi så ofta påpekar finns det ett tydligt samband mellan vinst per aktie och aktiekursen över tid.

Källor: Alarm.com, Bloomberg

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.