Dom från HFD gällande fåmansföretagare

I början på juni kom det en intressant prejudicerande dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). Sammanfattningsvis klargör domen att en person, som direkt eller indirekt äger aktier i ett fåmansföretag, kan anses vara verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag även om denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget.

Bakgrunden är följande (refererat från domen):

AA har ägt andelar i tre nederländska bolag. Dessa bolag ägde indirekt andelar i utländska förvaltningsbolag som skötte förvaltningen av tre riskkapitalfonder. AA fick under åren 2007–2009 och 2011 utdelning från de nederländska bolagen vilken härrörde från s.k. carried interest i förvaltningsbolagen. Med carried interest avses en särskild andel av vinsten i en riskkapitalfond som tillfaller fondens förvaltare sedan investerarna fått sin del. I sina deklarationer för de aktuella åren tog AA upp utdelningen som utdelning på icke kvalificerade andelar i onoterade företag.

EQT Partners AB (EQT) tillhandahöll förvaltningsbolagen rådgivningstjänster som utfördes av personal anställd hos EQT. För detta betalade förvaltningsbolagen marknadsmässig ersättning till EQT. AA var anställd i EQT men arbetade inte direkt med rådgivningen utan hade uppgifter av administrativ karaktär bland annat inom affärsområdet Investor Relations.

Skatteverket ansåg att AA genom sin anställning hos EQT hade varit verksam i betydande omfattning i förvaltningsbolagen och att hans andelar i de nederländska bolagen var kvalificerade, vilket medförde att den utdelning han hade fått från dem skulle tas upp till beskattning enligt fåmansföretagsreglerna.

AA anförde att han inte har varit anställd eller befattningshavare i förvaltningsbolagen utan han var anställd och arbetade heltid i EQT. Han har inte personligen tillhandahållit förvaltningsbolagen några tjänster utan det var EQT som utförde dem. Han kan därmed inte anses ha varit verksam i betydande omfattning i förvaltningsbolagen.

Förvaltningsrätten och kammarrätten avslog AAs överklagande. Kammarrätten ansåg att de personer som ingick i rådgivningsteamet hos EQT hade varit verksamma i betydande omfattning i förvaltningsbolagen, att AA ingick i detta team och att även han därmed hade varit verksam i betydande omfattning. Vidare fann kammarrätten att mer än hälften av andelarna i förvaltningsbolagen indirekt ägdes av personer som varit verksamma i betydande omfattning i dem och att dessa bolag därmed var fåmansföretag. Andelarna var således kvalificerade och den utdelning som AA hade fått skulle därför tas upp till beskattning enligt fåmansföretagsreglerna.

HFD går på underinstansernas och fastställer att en person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag som denne äger andelar i även när denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget.

Den skattemässiga konsekvensen av att anses vara verksam i betydande omfattning är att aktierna blir kvalificerade (blankett K10) varför utdelning överstigande gränsbeloppet kommer att beskattas i inkomstlaget tjänst med full marginalskatteeffekt. I detta fall önskade AA att aktierna skulle anses okvalificerade (blankett K12) och istället bli beskattad med 25 procent på hela utdelningen.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.