Förmögenhetsförvaltning handlar om att bygga förtroende och relationer

Grunden för Coelis förmögenhetsrådgivning är att bygga en gemensam finansiell plan som innefattar nuläget men som framför allt kan få genomslag i generationer framåt. För att kunna göra det med trovärdighet investerar Coeli tillsammans med kunderna. Konceptet att använda eget kapital för att investera tillsammans med kunderna är unikt för branschen i stort.

Utvecklingen inom förmögenhetsförvaltningen

− Den stora förändringen inom förmögenhetsförvaltningen på Coeli de senaste åren är satsningen inom det onoterade segmentet. Vi har arbetat med onoterade investeringar inom Private Equity sedan 2006 men nu har vi satsat mycket inom det affärsområdet för att kunna fortsätta utveckla fler unika investeringsmöjligheter för kunderna. Vi ser en stor efterfrågan inom segmentet och det skapar starka värden för kundernas förvaltning, säger Pär Davidsson, vd Coeli Wealth Management.

Kunden i fokus

Det unika med Coelis förmögenhetserbjudande är att kunden är i fokus, på riktigt. Vi har som filosofi att alltid försöka skapa värden i allt vi gör vilket innebär att vi idag har ett väldigt spännande och utvecklat förvaltningserbjudande. Utöver värdeskapande inom kapitalförvaltning så bjuder Coeli också in till värdeskapande event.Pär förklarar mer:

− Vårt fokus är alltid att jobba värdeskapande oavsett vad vi gör. Även när vi har ett kundevent som exempelvis en padel-turnering som kanske kan uppfattas som mer ”nice then need to have” så vill vi att kunderna känner att vi har skapat värde. Utöver att de ska ha förbättrat sitt padelspel så ges även möjlighet till nätverkande.

Rollen som vd på Coeli Wealth Management

Rollen som vd innebär att Pär leder bolaget utifrån de långsiktiga mål som styrelse och ägare har satt upp för bolaget. Utifrån Pärs perspektiv handlar det om två saker för att göra det. Dels handlar det om att bygga en kultur som skapar motiverade och engagerade medarbetare, allt börjar med oss själva. Dels att bygga en kultur där kunden är i centrum och sträva efter att utveckla kunderbjudandet och kundrelationer för att skapa riktigt nöjda kunder. Vi är till för våra kunder, allt vi gör behöver utvärderas utifrån vilket kundvärde som skapas.

− Den största delen av min tid går till möten med medarbetare och externa parter som både berör det rent operativa idag, men även för att planera vad vi ska göra om tre, sex och 12 månader. Just nu är vi i en expansionsfas och då tar rekryteringar av nya medarbetare mycket tid. Jag vill träffa alla de medarbetare som ska börja på Coeli för det är det är medarbetarna som är vår största tillgång.

Medarbetarna leder utvecklingen framåt

På Coeli är engagemanget högt.

− Det är genom alla medarbetares insatser, beteenden och kunskap som vi gemensamt bygger en bra tjänst och upplevelse för kunderna. Den största utmaningen i min roll som vd för Coeli Wealth Management är att inte fastna i frågor som inte skapar kundvärde. För mig är det oerhört viktigt att vara närvarande i verksamheten vilket jag försöker vara så mycket jag kan. Antingen genom att vara med i kundmöten, på kundträffar eller bara genom att ta en kaffe i köket med mina kollegor, avslutar Pär.

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.