Förmögenhetsförvaltning med helhetsperspektivet i fokus

I snart 15 år har Malin Siljehög arbetat med förmögenhetsförvaltning. I rollen som senior förmögenhetsrådgivare och partner på Coeli ingår hela paketet kring förmögenhetsrådgivning.

Allt i från att investera kapital, arv, komplexa frågor vid försäljning av företag, pension och försäkring, entreprenörskap eller att kunna ta ett helhetsgrepp ur ett säkerhetsperspektiv.

– Min främsta styrka är den finansiella kompetens jag besitter efter att ha arbetat de senaste 15 åren med att analysera och utvärdera finansiell placering. Jag har skapat en stabil erfarenhet av att bygga portföljer, utvärdera risker och anpassa portföljerna enligt gällande förutsättningar för att hjälpa investerare att förvalta sitt kapital på bästa sätt. Min breda erfarenhet kan anpassas till bolag som behöver ta in kapital, har överlikviditet som ska placeras, finansiella upphandlingar så som bankrelation eller pensionsupplägg eller om man har en exitplan och hur man ska hantera vägen dit, säger Malin.

kvinna utomhus

Malin Siljehög, Senior förmögenhetsrådgivare, Partner.

Långsiktiga relationer

Det unika med Coelis förmögenhetserbjudande är att kunden är i fokus, på riktigt. Vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder och arbetar hårt för att säkerställa att deras behov och önskemål fortsätter att mötas på bästa möjliga sätt. Det är en viktig process för att hjälpa individer och familjer att maximera sitt kapital och för att säkerställa en stark ekonomisk framtid.

− Erbjudandet inom förmögenhetsförvaltning innefattar mer än några fonder som vi lägger till i portföljen. Jag och mina kollegor jobbar extremt kundnära och med helhetsperspektivet. Vi värdesätter kundmötet och skräddarsyr djupgående och kundspecifika förvaltningslösningar med målet att uppnå resultat och sätter alltid kundens intressen i första rummet. Tillsammans med specialister inom juridik, försäkring och kapitalförvaltning skräddarsyr vi en finansiell plan tillsammans med våra kunder som både innefattar nuläget och som får genomslag i generationer framåt. Vi har förtroendet att förvalta våra kunders upparbetade kapital och förtroendet från våra kunder är en drivkraft i det dagliga arbetet.

Finansiell jämställdhet och kvinnligt nätverk

Malin brinner för finansiell jämställdhet och har ett brett nätverk varpå hon startade ett kvinnligt nätverk 2019, vid namn Stella. Nätverket initierades för att skapa ett forum för kvinnliga entreprenörer och kvinnor i ledande positioner för att få inspirerande och givande utbyten av andra och deras erfarenheter samt för att få fler kvinnor att få upp ögonen för finans. Nätverket syftar också till att öka kunskapen och intresset kring finansiella investeringar, bolagsbyggande och alla andra frågor som rör det finansiella området.

Framåt ser Malin en stor potential kopplad till nätverket och de utbyten som sker:

− Vi ser fortfarande att det är brist på kvinnor i styrelser och denna del vill vi utveckla. Nätverket har också gett oss fler kvinnliga kunder och har även tydliggjort vilka behov kvinnor i ledande befattningar har samt att dessa behov i vissa fall kan skilja sig från männens. Vi är övertygade om att när kvinnor och män har lika möjligheter att nå sin fulla potential blir världen inte bara mer rättvis – den blir mer framgångsrik.

Malin Siljehög

Senior förmögenhetsrådgivare, Partner

Malin Siljehög

Senior förmögenhetsrådgivare, PartnerTog masterexamen 2008 från Internationella Handelshögskolan i Jönköping och började då sin karriär i Coelis trainee program. 2009 blev hon rådgivare och har sedan dess förvaltat kundernas förtroende att ta hand om deras ekonomiska förmögenhet.
2016 blev Malin delägare i firman och driver bolagets kvinnliga nätverk.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.