Från trainee till Head of Coeli Investment Partners

Marcus Johannisson startade karriären som trainee på Coeli för snart 15 år sedan, direkt efter studierna på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Sedan starten på Coeli 2009 har karriären utvecklats inom flera verksamhetsområden, först som förmögenhetsrådgivare för att senare utvecklas i nya roller fokuserade på investeringsmöjligheter inom Private Equity. Sedan årsskiftet har Marcus fått ett nytt ansvar som Head of Coeli Investment Partners – en viktig motor i Coelis investeringsstrategi inom Private Equity och Fastigheter.

Investerarnätverket Coeli Investment Partners

Coeli Investment Partners är ett investerarnätverk som riktar sig till kapitalstarka och aktiva investerare som har intresse av ett selektivt urval av onoterade investeringsmöjligheter. Fokus ligger på Private Equity-strategier så som ’Buy & Build’, ’buyouts’ och ’roll-ups’, samt kassaflödesgenererande fastighetsbolag med erfarna investeringsteam som har historik av att bygga stora framgångsrika fastighetsbolag.

Som ansvarig för Coeli Investment Partners så är en huvudsaklig uppgift sourcing av både bolag och team där Marcus har en nyckelroll i att identifiera potentiella investeringar och investeringsteam inom Private Equity eller fastigheter. En process som tar avstamp i det omfattande investerarnätverk som Marcus har varit med och drivit upp under se senaste åtta åren – som idag bildat ett ekosystem av flera tusen bolag, investerare, entreprenörer och branschexperter. Efter ett noga utsökande och utsållande arbete så går bolagen och teamen vidare till analys- och DD-processen som i sin tur drivs av dedikerade och seniora investeringsteam.

coeli investment partners

Marcus Johannisson, Head of Coeli Investment Partners.

Kreativ frihet och produktutveckling

Arbetet med investeringsmöjligheter och kapitalanskaffningar på Coeli ger Marcus kreativ frihet och möjligheten att vara delaktig i utvecklingen av nya lösningar. Det handlar om att skapa erbjudanden för potentiella köpare, vilket är det första steget i att skapa en affär. En av de senaste investeringarna är Sordin, en svensk ledande leverantör av högpresterande hörselskyddsutrustning ("HPD") som Marcus var med och drev fram.

Investerarnätverket riktar sig till kompetenta, välkapitaliserade och aktiva investerare som är intresserade av ett varierat urval av investeringsmöjligheter på den onoterade marknaden. Genom att aktivt dra nytta av nätverkets och Coelis sektorexpertis samt marknadsinsikter, söker vi unika och lovande investeringsmöjligheter samt utvecklar befintliga investeringar. Vi söker efter bevisade och hållbara affärsmodeller med starka och positiva kassaflöden. Processen går ut på att skapa långsiktiga relationer, synergier och gemensamma värden.

Fokus på långsiktiga relationer

För Marcus är den största drivkraften i hans arbete på Coeli möjligheten att få träffa både bolag och entreprenörer och att bygga långsiktiga relationer. Framåt är planen att växa affärsområdet mer fokuserat i större utsträckning.

Den största drivkraften i mitt dagliga arbete är att bygga långsiktiga relationer med människorna som jag och mitt team möter. Mitt främsta fokus är att leverera ett arbete som jag kan vara stolt över och att dessutom göra det med ödmjukhet. Coeli är en arbetsplats som möjliggör en utvecklande karriär för motiverade och drivna individer, säger Marcus.

Coeli skapar möjligheter att vidareutveckla befintlig personal vilket även är en del av bolagets långsiktiga strategi, att attrahera och behålla talanger för att fortsatt leverera högkvalitativa investeringslösningar. Marcus nya roll och ansvar som Head of Coeli Investment Partners innebär att han leder investerarnätverket och är ansvarig för rekryteringsoperationer med fokus på Buy out- och fastighetsstrategier. Rollen innefattar även personalansvar och rekrytering.

Kontakta mig för mer information

Marcus Johannisson

Head of Coeli Investment Partners, Partner

Marcus Johannisson

Head of Coeli Investment Partners, PartnerVIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Denna information är enbart ämnad som allmän information och utgör inget erbjudande, utfästelse eller rekommendation att göra en investering. Informationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.