Goda nyheter för företagare som sökt tillfälligt anstånd med skatter och avgifter

Den möjlighet till tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms som regeringen införde i mars med anledning av den pågående coronapandemin var givetvis välkommet men ledde samtidigt till frågor kring vad som skulle kunna hända när anstånden löper ut och skatterna ska betalas.

Det finns en påtaglig risk att dessa skatter och avgifter inte kan betalas när anstånden väl löper ut. Det som då kan hända är att företrädare för bolaget som sökt anstånd kan bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder till Skatteverket. En företrädare är normalt den som sitter i bolagets styrelse vid betalningstidpunkten.

Skatteverket har därför nyligen kommit med ett ställningstagande (dnr: 8-137725) i denna fråga och deras inställning är att de inte kommer ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av anstånd. så länge det tillfälliga anståndet gäller. Detta innefattar även den anståndsavgift som ska tas ut under anståndstiden

Skatteverket skriver i sitt ställningstagande som motiv till beslutet att ”lagstiftarens generösa inställning till att bevilja tillfälliga anstånd har inneburit att en företrädare på goda grunder kan förvänta sig bifall till sin ansökan och det även om ansökan lämnats in efter skattens ursprungliga förfallodag. Med hänsyn härtill är det Skatteverkets uppfattning att verket inte kommer att kunna visa på uppsåt eller grov oaktsamhet för en företrädare som ansökt om och beviljats anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall även om ansökan gjorts efter den ursprungliga förfallodagen. Skatteverket kommer därför inte ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av ett tillfälligt anstånd.”

Sammanfattningsvis är innebörden av ovanstående att företagare inte behöver oroa sig för att bli personligen betalningsansvariga för obetalda belopp som omfattats av det tillfälliga anståndet. Men om det är så att någon uppenbarligen uppsåtligt har missbrukat denna möjlighet till anstånd kan det bli aktuellt i enstaka och speciella fall att ansöka om ett företrädaransvar.

Jag tycker att detta var ett mycket klokt och rimligt beslut av Skatteverket.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.