Kraften i aktieåterköp

Med handen på hjärtat så måste jag säga att jag bara älskar amerikanska bolag. Det är en bra aktiemarknad att "fiska i" rent allmänt och amerikanska företags fokus på att skapa aktieägarvärde är bara otroligt. Låt mig exemplifiera genom att ta upp ett exempel på ett företag som jag beundrar och som vi har tjänat bra med pengar på som en specials situations aktie mellan åren 2016 och 2017. Företaget heter John Deere och kan hända du känner till de fina traktorer som de är kända för. Deras produkter är jordbrukarnas Rolls-Royce och de har en varumärkesposition som ger dem möjlighet att höja priserna år efter år.

På bilden nedan  ser ni en hel del ekonomisk information från John Deere på åren 2010-2019. Ta till exempel en titt på vinsten 2012 vilket var på nästan 3,1 miljarder USD. Sju år senare, 2019, så är vinsten på 3,3 miljarder USD vilket inte är mycket till ökning på så lång tid. Men om ni tittar på de undre tre raderna i samma tabell så kan ni se att antalet aktier har minskat från 397 miljoner 2012 till 316 miljoner under samma tid, en 20-procentig minskning. Så trots att vinsten inte har ökat så mycket så har vinst per aktie ökat från 7,63 USD/aktie 2012 till 10,15 USD/aktie 2019, en 33-procentig ökning.  Under tiden så har andelsägarna också fått runt 17 USD/aktie i utdelning vilket har gett aktieägarna runt 20 procent i utdelningar också. Företaget är inte mycket större eller genererar mer vinst år 2019 än av det gjorde 2012 men genom kraften i aktieåterköpen och kontinuerliga utdelningar så har de lyckats skapa stora aktieägarvärden!

Slutligen vill jag dra er uppmärksamhet till den inringade siffran 256 för året 2019, vilket är företagsräntekostnad det året. Med en vinst innan skatt på över 3000 miljoner så är inte 256 miljoner i räntekostnad så mycket. John Deere har alltså gjort sina aktieåterköp utan att behöva anstränga sin balansräkning. Vilket företag och vilket bra land att leta aktier i!


Källa: John Deere, Coeli

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.