Kvalificerade personaloptioner

Tanken med de kvalificerade personaloptionerna är att det utan skattekonsekvenser för anställda eller bolaget ska vara möjligt att erbjuda nyckelpersoner optioner i bolaget. Optioner som sedermera kan omvandlas till ett delägarskap i bolaget. Personaloptionen i sig är inte ett värdepapper utan optionen ger innehavaren en rätt att i framtiden få köpa aktier till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor.

Enligt reglerna för vanliga icke kvalificerade personaloptioner gäller att förmånsbeskattning i inkomstlaget tjänst sker när man utnyttjar optionen till köp av aktier. Förmånsvärdet består av skillnaden mellan den underliggande aktiens marknadsvärde på utnyttjandedagen och vad man betalar för aktien, lösenpriset. Skillnaden mellan en vanlig personaloption och en kvalificerad personaloption är att ingen förmånsbeskattning uppkommer vid nyttjandetidpunkten och att beskattningen av vinst sker enligt de så kallade 3.12-reglerna för innehavare av den kvalificerade personaloptionen. För arbetsgivaren utgår heller inga arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet.

Tyvärr blev en effekt av att regeringen valde att lägga förslaget om ändrade skatteregler för fåmansföretagsägare att 4-procentsspärren, i vart fall tills vidare, blir kvar. För de anställda som inte kommer över denna 4-procentsspärr innebär kvalificerade personaloptioner inte någon skattemässig skillnad jämfört med vanliga personaloptioner och bonusprogram då beskattningen av en vinst, liksom utdelningar, kommer att tjänstebeskattas med full marginalskatteeffekt på bortåt 57-58 procent.

Reglerna om kvalificerade personaloptioner tar sikte på att attrahera och behålla kvalificerad personal till mindre nystartade utvecklingsbolag, så kallade startups, som i ett inledningsskede inte har råd att betala höga löner för spetskompetens.

Det finns ett antal krav som ska vara uppfyllda av såväl den anställde som företaget för att kunna tillämpa dessa regler.

De krav som gäller för den anställde är följande:

  • Den anställde får inte vara delägare, eller närstående till delägare, i företaget.
  • Den anställde får använda sin optionsrätt och förvärva aktier tidigast efter tre år och senast efter tio år.
  • Den anställde ska arbeta minst 75 procent av sin arbetstid i bolaget eller i den koncern som ställer ut optionen samt erhålla en viss minimilön.

För arbetsgivaren gäller följande krav:

  • Verksamheten får ha bedrivits i max tio år.
  • Bolaget får inte ha fler än 50 anställda.
  • Maximalt 80 miljoner kronor i nettoomsättning eller balansomslutning.
  • Optionen får ha ett marknadsvärde om max tre miljoner kronor per anställd.
  • Optioner till ett totalt värde om max 75 miljoner kronor får ställas ut.

Företag inom bank- och finansieringsverksamhet, försäkringsrörelser, handel med mark, fastigheter, råvaror och finansiella instrument samt juridisk rådgivning och revision, redovisning och skatterådgivning omfattas inte av förslaget.

Sammanfattningsvis innebär de nya reglerna om kvalificerade personaloptioner troligtvis en ökad möjlighet för företag i ett uppstarts- och utvecklingsskede att knyta till sig kompetent arbetskraft genom erbjudande om möjlighet till delägarskap, framförallt om optionsinnehavaren kommer upp i ett ägande överstigande 4 procent. För de som inte kommer upp över denna 4-procentsgräns blir det ingen skillnad för den anställde jämfört med vanliga personaloptioner. För företaget blir det skillnad såtillvida att inga arbetsgivaravgifter kommer utgå vid nyttjandet av en kvalificerad personaloption oavsett om den anställde landar över eller under 4-procents ägande av bolaget.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.