Lån mellan fåmansföretag – förhandsbesked om kvalificerade andelar

Skatterättsnämnden har i ett nyligen avgjort förhandsbesked ansett att ett fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet till följd av att kapital förts mellan företagen i form av lån.

Bakgrunden är följande:

En person A äger samtliga aktier i X AB som indirekt äger del i Y AB. A äger även samtliga aktier i Z AB och är verksam i betydande omfattning i det bolaget. A har aldrig varit verksam i betydande omfattning i X och före 2011 var han verksam i betydande omfattning i Y.

Mellan åren 2013-2017 har lån lämnats mellan Z AB och X AB enligt följande:

Under 2014-2017 har Z AB lämnat tre lån till X AB. Ett av lånen lämnades i syfte att erhålla ränta på bankkonto eftersom Z AB inte var berättigad till ränta överstigande visst belopp och beloppet delades därför upp så att X AB istället kunde få ränta på överskjutande belopp. Övriga två lån lämnades i syfte att låta X AB lösa en skuld gentemot A och för att X AB skulle kunna delta i en nyemission i Y AB.

X AB har mellan 2013-2015 lämnat lån till Z AB på grund av praktiska överväganden då bankkonto tillhörande X AB stängdes för att begränsa bolagets kontoavgifter.

A avser nu att ta en utdelning från X AB och vill veta om den kommer att beskattas enligt reglerna för kvalificerade eller okvalificerade aktier.

A anser inte att aktierna är kvalificerade andelar eftersom lånen mellan bolagen är affärsmässiga förbindelser som skett på marknadsmässiga villkor.

Skatteverket är av motsatt uppfattning och menar att genom de lån som lämnats får kapital som genererats i den av Z AB bedrivna verksamheten och som kan hänföras till A:s arbetsinsatser i bolaget anses ha överförts till X AB. Av den anledningen ska X AB och Z AB anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Skatterättsnämnden delar Skatteverkets uppfattning och anför som skäl för detta att mot bakgrund av 3:12-reglernas syften bör någon skillnad inte göras mellan kapital som förs över i form av lån och kapital som förs över i form av utdelning eller tillskott. A:s aktier i X AB skall således anses som kvalificerade.

En ledamot i skatterättsnämnden var skiljaktig och anförde att det inte finns anledning att ifrågasätta att lånen lämnats på affärsmässiga grunder med marknadsmässig ränta, och med denna utgångspunkt innebär utlåningen inte att det är fråga om samma eller likartad verksamhet. A:s aktier i X AB skulle därför inte anses vara kvalificerade andelar.

Det är i skrivande stund inte känt om förhandsbeskedet har överklagats till Högsta Förvaltnings Domstolen men då det gick sökanden emot och en av ledamöterna var skiljaktig är det troligt att så blir fallet. Slutsatsen man kan dra av förhandsbeskedet är att det finns all anledning att vara försiktig med lån mellan fåmansföretag för att undvika att bolagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet dvs. smitta varandra.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.