När behöver du upprätta ett testamente?

De flesta tycker det känns olustigt att behöva fundera på vad som händer med sin kvarlåtenskap när man avlider eller så tror de sig veta hur det blir och funderar inte närmare på saken. Det finns dock all anledning att tänka till innan man avlider för sen är det för sent.

När en person avlider är utgångsläget att dennes kvarlåtenskap fördelas mellan de som är arvsberättigade enligt lag. Den kvarlåtenskap den avlidne efterlämnar kallas för arvslott. Hälften av arvslotten kallas för laglott.

Den legala arvsordningen är indelad i tre arvsklasser.

• Första arvklassen består av bröstarvingar dvs. barn, barnbarn, osv.
• Andra arvklassen består av föräldrar, syskon, syskonbarn, osv.
• Tredje arvsklassen består av far- och morföräldrar samt föräldrars syskon

Kusiner till den avlidne ärver inte enligt den legala arvsordningen. Förhållandet mellan de olika arvsklasserna är sådan att finns någon arvinge kvar i livet i någon arvsklass går man inte vidare till nästa arvsklass utan denne arvinge får allting. Om exempelvis endast ett syskonbarn och morföräldrarna finns i livet när man avlider så ärver syskonbarn i andra arvklassen allt före morföräldrarna i tredje arvklassen. Finns inga arvingar i någon av arvklasserna i livet och saknas testamente går arvet till Allmänna arvsfonden.

Efterlevande make ingår inte i någon av arvklasserna ovan. Men är den som avlider gift, med eller utan gemensamma barn, är huvudregeln att efterlevande maken först av alla ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap. Det finns två undantag från denna regel. Det första undantaget är när den avlidne har ett eget barn från tidigare relation, et s.k. särkullbarn. I sådana fall ärver alltid särkullbarnet före den efterlevande maken. Det andra undantaget är när den avlidne har testamenterat bort sin kvarlåtenskap. En make kan genom testamente alltid göra den efterlevande helt eller delvis utan arv.

Den legala arvsordningen kan helt eller delvis sättas ur spel genom att man upprättar ett testamente. Delvis eftersom barnens arvsrätt aldrig helt kan testamenteras bort då de alltid har rätt till sin laglott. I övrigt har man full frihet att testamentera sin kvarlåtenskap hur man vill.

Det som kan konstateras utifrån ovan är att det finns anledning att fundera på att upprätta ett testamente om man känner igen sig i någon av fem situationer:

• Ogifta med gemensamma barn
• När särkullbarn finns
• Inga legala arvingar finns kvar i livet
• Om man vill att det som barnen ärver ska vara enskild egendom
• När man vill frångå den allmänna arvsordningen

Det bästa råd man kan ge ogifta med gemensamma barn är att gifta sig eftersom den efterlevande maken/makan då ärver allt före barnen. Det näst bästa rådet är att upprätta ett testamente. Särkullbarn har alltid förtur till sin förälders kvarlåtenskap även om denne är omgift vid dödsfallet. Därför behövs ett testamente för att delvis kunna skydda den efterlevande maken. Vill man inte att det barnen ärver ska försvinna vid en eventuell skilsmässa för barnen ska man upprätta ett testamente med villkor att arvet blir deras enskilda egendom.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.