Schabloniserad förmånsvärdering av privat sjukvård

Sedan den 1 juli 2018 har premierna för privat sjukvård som betalas av arbetsgivaren varit en skattepliktig förmån. Det är dock regelmässigt så att de tecknade försäkringarna omfattar olika typer av hälso- och sjukvårdsinsatser, varav en del är undantagna från förmånsbeskattning medan andra ska förmånsbeskattas.

Den förmånsskattefria sjukvården består av följande vårdinsatser:

  • Läkemedel vid vård utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands.
  • Företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering.
  • Vaccination som betingas av tjänsten.
  • Tandbehandling som har bedömts som nödvändig med hänsyn till tjänstens krav för Försvarsmaktens submarina eller flygande personal och för andra med i huvudsak liknande arbetsförhållanden.

Utgångspunkten för förmånsbeskattning är att förmånen ska värderas till marknadsvärdet, vilket i dessa fall motsvarar kostnaden för försäkringspremien. När försäkringarna täcker både skattepliktig och skattefri hälso- och sjukvård måste dock arbetsgivarna efter bästa förmåga proportionera premien på en skattefri och skattepliktig del – en proportionering som ska göras utifrån försäkringens beståndsdelar och inte utifrån faktiska vårdinsatser.

För att förenkla för arbetsgivarna har Skatteverket i ett ställningstagande från den 10 juni 2019 sagt att de kommer godkänna en schablonmässig proportionering där den skattepliktiga delen bedöms utgöra 60 procent av försäkringspremien. Anledningen till att Skatteverket lagt sig på 60 procent är att det har bedömts representera en genomsnittlig andel av försäkringsbolagens utbetalningar av försäkringsersättning.

Om det skulle vara så att arbetsgivaren anser att den skattepliktiga delen är mindre än 60 procent ska detta dokumenteras och kunna visas upp vid en skattekontroll.

Den schablonmässiga fördelningen kan tillämpas retroaktivt från den 1 juli 2018.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.