Tre vanligaste frågorna vi fått i samband med Ukrainakrisen

När den här typen av geopolitiska kriser uppstår och börsen faller så är det naturligt att det uppstår frågor. Nedan svarar vi på de tre vanligaste frågorna som vi har fått under de senaste dagarna.

Hur går det för fonden?
Låt oss börja med att poängtera att vi i enlighet med vår investeringspolicy inte äger några aktier i Ryssland. Fonden har nästan 60% exponering mot den amerikanska dollarn (USD) och då dollarn har stärkts så blir börsfallet mätt i svenska kronor (SEK) mindre för en global fond som vår, än till exempel jämfört med en ren Sverigefond.

Man skall inte heller underskatta att aktiemarknaden redan tryckt ner många aktiekurser under början av året då en hel del krigsoro redan fanns. Situationen i Ukraina är så osäker att det inte finns någon mening för oss att spekulera i vad som händer härnäst. Vi har som strategi att investera i bolag med starka balansräkningar (många av våra företag har ingen skuld att tala om) vilket gör att vår bedömning att vi kommer klara oss relativt väl oavsett vad som kommer ske.

Vilka aktier klarar sig bra / dåligt?
Rent allmänt påverkas kortsiktigt alla aktier av en geopolitisk kris av den här storleken, oavsett land eller sektor. På längre sikt är det de olika företagens vinster som spelar roll och vi har svårt att se att till exempel HCA, som är vårt sjukhusföretag i USA, långsiktigt kommer påverkas av vad som händer i Ukraina. Om något kvartal eller två så förväntar vi oss att många aktiekurser återgår till sina fundamentala värden. Vi ser också att vissa valutor likt den amerikanska dollarn har stärkts, vilket var precis vad som hände efter omröstningen av Brexit.

Hur agerar ni i fonden?
Vår strategi när det gäller stora marknadsrörelser nedåt är följande:

  • Om vi hinner förutspå rörelsen så agerar vi innan fallet.
  • Under fallet flyttar vi pengar till de aktier som vi bedömer kommer klara sig bäst.

När det börjar lugna ned sig och dammet lägger sig går vi in i de aktier som har stor uppsida och ökar upp vår andel ”special situations”.

Vi förutspådde inte den här invasionen, men vår policy om att aldrig investera i Ryssland hjälper oss nu på marginalen. Några aktier faller mer än andra och i torsdags i förra veckan så halverade vi vårt innehav i Renault från 3.2% till 1.6%. Av våra 34 aktier i fonden så är Renault den enda som har någon signifikant andel av sin verksamhet i Ryssland och det kändes bra att minska den exponeringen. Kriser erbjuder också möjligheter när felprissättningar sker och det är rimligt att förvänta sig att vissa aktier likt småbolag kommer säljas av i stor grad framåt. Vi kommer därför förmodligen att öka upp vår vikt i vissa innehav och eventuellt genomföra ett par förändringar. Vi har en långsiktig investeringshorisont och positionerar oss alltid för att fonden skall gå så bra som möjligt över kommande år.

Har ni andra frågor så är ni varmt välkomna att mejla oss på global@coeli.se

Hälsningar,
Team Coeli Global

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.