Vad händer när du har deklarerat?

I korthet går det till så att när Skatteverket har fått in deklarationerna väljs ett visst antal deklarationer ut för granskning. Detta sker genom att Skatteverket maskinellt gör ett urval utifrån frågeparametrar som kan indikera att det är något konstigt med deklarationen.

Det kan exempelvis vara att utgifter för tjänsteresor överstiger en viss procent av löneinkomsterna eller att avdrag för räntekostnader verkar orimligt hög i förhållande till den skattskyldiges inkomster. Utöver detta gör Skatteverket varje år riktade kontroller mot vissa företeelser som de bedömer behöver utredas extra noga. Detta innebär att endast ett mindre antal av de inlämnade deklarationerna blir fysiskt granskade av en handläggare.

För de deklarationer som väljs ut för granskning kommer Skatteverket normalt att skicka ut en förfrågan. Ibland kan det vara så att Skatteverket istället väljer att direkt skicka ett övervägande om att ändra något i deklarationen ifall de anser att felaktigheten är uppenbar. En granskning avslutas alltid med att ett beslut, antingen godkänns deklarationen som den är eller så ändras den på grund av utredningen.

Beslutar Skatteverket att ändra något i deklarationen skickas slutskattebeskedet ut tillsammans med ändringsbeslutet. En nyhet för i år är att de som ska få pengar tillbaka får dem direkt till sitt konto i samband med slutskattebeskedet (om man anmält sådant) och har man skatt att betala ska detta göras det inom 90 dagar i stället för de tidpunkter som anges nedan.

För de som har godkänt de förtryckta uppgifterna i deklarationen eller gjort ändringar som Skatteverket godkänner utan utredning kommer slutskattebeskeden att komma i följande ordning:

Privatpersoner

• Har du deklarerat genom att sms:a, ringa, via Skatteverkets app eller e-tjänst, ska få pengar tillbaka och anmält konto: Pengarna kommer 7-9 juni och slutskattebeskedet kommer senast den 15 juni.
• Har du deklarerat på papper: Slutskattebeskedet kommer i augusti. Pengar tillbaka utbetalas andra veckan i augusti och skatt att betala ska vara på skattekontot senast den 14 november.

Företagare

• Har du deklarerat via Skatteverkets e-tjänst och ska få pengar tillbaka: pengar och slutskattebeskedet kommer i juni. Har man skatt att betala kommer slutskattebeskedet i augusti och skatten ska vara betalad senast den 14 november.
• Har du deklarerat på papper: Slutskattebeskedet kommer i september. Pengar tillbaka utbetalas andra veckan i september och skatt att betala ska vara på skattekontot senast den 12 december.

De skatteskyldiga som inte är färdiggranskade till augusti eller september kan få sitt slutskattebesked i december. I så fall utbetalas pengarna andra veckan i december och skatt att betala ska vara på skattekontot senast den 13 mars 2017.

Har man inte anmält konto och får tillbaka 2 000 kronor eller mer kommer pengarna automatiskt skickas via en utbetalningsavi. Avierna börjar skickas ut ungefär en vecka efter att de som har anmält konto fått sina pengar. Får man tillbaka mindre än 2 000 kronor står pengarna kvar på skattekontot tills man begär att få dem utbetalda.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.