Vi har investerat i Fortnox - ett småländskt SaaS-bolag

Vad roligt det är att man kan hitta ett av de mest spännande SaaS-bolagen i världen i min gamla hemstad Växjö! Börsnoterade Fortnox säljer mjukvaran med samma namn och deras ”Software as a Service” (SaaS) inbegriper ett omfattande molnbaserat affärssystem. De delar av Fortnox som bolaget i huvudsak får intäkter från idag är program för redovisning, fakturering, finansiering och administration. Fortnox är ett system man i huvudsak abonnerar på genom en månatlig abonnemangsavgift, vilket är den hetaste faktureringsmetoden inom hela mjukvarubranschen eftersom det innebär att en väldigt stor del av omsättningen är på återkommande basis, det gillar aktiemarknaden.

Fortnox har fyra nya affärsområd; Insights, Connect, Integration Service och Infrastructure, som de räknar med ska ge en bra skjuts på tillväxten. Det som är det fina med renodlade mjukvarubolag som Adobe, Microsoft och Fortnox är att skalbarheten är enorm. Dessa bolag kan öka sin omsättning utan att de behöver tillverka en fysisk produkt. I regel blir det en väldigt fin operationell hävstång i mjukvarubolagen eftersom ”kostnad för sålda varor” inte ökar nämnvärt när omsättningen ökar. Det är skalbarheten och tillväxtmöjligheterna som är anledningen till att dessa bolag ofta handlar till högre multiplar än bolag som tillverkar fysiska produkter.


Andreas och jag träffade Fortnox första gången hösten 2016, här tillsammans med den avgående verkställande direktören Johan Berg.

Fortnox produkter är billiga, det kostar 99kr i månaden per användare att använda Fortnox. För ett litet bolag ligger kostnaden på cirka 1200kr plus moms för att sköta redovisningen i Fortnox ett år. Ska man sedan skicka en faktura till kunden kostar det extra. På kapitalmarknadsdagen nu i januari 2021 berättade vd Tommy Eklund att kunderna skickar ut en faktura i sekunden från Fortnox. Han sa också att det totala fakturabeloppet bolaget hanterar motsvarar cirka 10 procent av hela Sveriges BNP! Hela programmet är uppbyggt kring moduler och varje gång man adderar en modul kostar det 99kr extra i månaden. Idag har varje användare i genomsnitt 1,67 moduler, så de tjänar cirka 167kr i månaden per användare.

På kapitalmarknadsdagen berättade Tommy Eklund också att det tog 10 år att få 10 000 kunder. Vid tredje kvartalets slut år 2020 hade bolaget 351 000 kunder och bolaget hade vuxit med 10 000 kunder. Bolaget guidar för att de år 2025 kommer att ha mer än 700 000 kunder, det vill säga dubbelt upp från dagens nivå. De siktar också på att varje användare ska ha minst tre moduler så att intäkten per kund blir 300kr per månad. Det innebär att om Fortnox lyckas med sitt tillväxtmål kommer bolaget att ha en omsättning på 2,5 miljarder år 2025. Det ska jämföras med omsättningen för år 2019 som landade på 532 miljoner.


Fortnox har haft en fantastisk tillväxt i omsättning under de senaste åren och vi tror att bolaget kommer att växa vidare. År 2022 tror analytikerna att Fortnox kommer att ha en omsättning på 1 144 miljoner och om bolaget når sin guidance år 2025 kommer bolaget ha en omsättning på 2 500 miljoner. Källa: Bloomberg och Fortnox.

Fortnox investerar mycket i sitt affärssystem och satsar också på artificiell intelligens (AI) som bland annat ska hjälpa kunderna att sköta sin bokföring och fakturering. När det gäller produkten factoring (factoring innebär att man säljer sina fakturor till ett finansbolag för ett lägre belopp och får pengar direkt) så säger bolaget att de med hjälp av AI kan göra en kreditrating i realtid och ge kunden en mer korrekt prissättning. Det fina med AI är att kreditgivningen automatiseras, vilket innebär att det krävs en väldigt liten insats från personalen för att ge krediten. Bolaget använder alltså den senaste tekniken AI inom datavetenskapen, för att skapa ett så slagkraftigt affärssystem som möjligt.

Fortnox har också en ”app-store” precis som Apple har och idag finns det cirka 400 appar kopplade till affärssystemet Fortnox. I ett möte med Tommy Eklund nämnde han att det troligtvis är här man hittar bolag som de kan tänka sig förvärva för att växa verksamheten.

Tillväxten i Fortnox baseras på att de får fler kunder och att kunderna köper fler moduler. Bolaget har varit tydligt med att de inte tänker öka omsättningen genom att höja priserna. Detta är en strategi som även Adobe använder, det vill säga de växer genom att kunderna prenumererar på fler produkter.

Hur säljer Fortnox sitt affärssystem? Direkt via bolagets hemsida eller via de 6000 anknutna redovisningsbyråerna. Det fina för Fortnox är att de i princip inte har någon kostnad för att sälja systemet. För revisorerna blir det en förenkling om kunderna använder Fortnox, vilket driver dem att ”sälja” systemet.

Vi gillar tillväxtmöjligheterna i vår nya lokala ”champion” Fortnox och tror att aktiekursen kan komma att dubbleras på fyra till fem år genom att företaget ökar sin omsättning på följande sätt:

 • En ökning av antalet kunder
 • Att kunderna kommer köpa fler moduler
 • Att kunderna använder factoring i större utsträckning
 • Att bolaget lanserar fler nya produkter
 • Fler appar i sin ”app-store” som bolaget tjänar pengar på

Aktien kan komma att drivas ännu högre ifall Fortnox gör något av följande:

 • Förvärv av andra liknande eller kompletterade företag, antingen i Sverige eller utomlands
 • Höjer sina priser

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 15 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.