Vikten av diversifiering – även de största går bort sig

Under våren och sommaren har Alecta varit föremål för hårda granskningar för att de förlorat 20 miljarder kronor i tre amerikanska nischbanker.

Sedan 2013 har de också investerat mycket pengar i bostadsjätten Heimstaden. Exakt hur mycket är oklart men av årsredovisningen framgår att innehavet rankas som deras enskilt största innehav. Precis som många andra bostadsbolag med hög belåning så har de snabbt ökade räntenivåerna inneburit att Heimstaden har fått problem. De behöver nu få fram nytt kapital genom nyemission eller genom att sälja fastigheter vilket kan vara svårt på en vikande fastighetsmarknad.

Trots att beloppen är hisnande så är dessa innehav bara en bråkdel av Alectas totala förvaltning på mer än 1 100 miljarder kronor. Jag kan dock förstå att man i ett utifrånperspektiv frågar sig hur sofistikerade institutionella investerare kan göra investeringar som blir värderade till noll. För mig är svaret att det är komplext att förvalta pengar och svårt att alltid se de unika risker som enskilda innehav innebär. Det är alltid lätt att vara backspegelsförvaltare och berätta vad man borde tänkt på vid respektive investeringsbeslut men jag är helt säker på att Alecta hade tillräckligt med beslutsunderlag för att ta ett välgrundat beslut. Det är dock inte alltid så att verkligheten utspelar sig på ett sätt som det var tänkt. Det är därför som diversifiering i olika tillgångar med olika egenskaper är så viktigt och givetvis något som Alecta, liksom de flesta andra institutionella investerare, applicerar på sin förvaltning.

Harry Markowitz kända ord att “diversifiera sig är den enda gratislunchen” stämmer ju väldigt bra utifrån den aspekten. Men den andra sidan av myntet, som också bör belysas, är att en bred diversifiering inte leder till de stora uppgångarna i det korta perspektivet. Det är snarare ett sätt att hantera en förmögenhetsförvaltning över tid. Om vi därför släpper Alecta och ser på hur förmögenheter skapas så är det inte sällan så att enskilda innehav som utvecklas väldigt väl inledningsvis står för en stor andel av en förmögenhetsbyggande portfölj. Antingen genom att en entreprenör bygger sitt bolag och därigenom bygger sin förmögenhet eller att en investerare träffar väldigt rätt med en analys och tar risken med att investera mycket kapital i ett enskilt bolag. Det som är det stora och svåra beslutet är att veta när det är dags att sälja. Det är i dessa lägen andra aspekter börjar spela in i beslutsgången. Ofta tillkommer här känslor såsom exempelvis hopp och girighet.

Bli inte förälskad i en aktie

Jag kan gå till mig själv och se hur lätt det är att bli förälskad i en aktie men också hur lätt det är att bortse från de risker det innebär när en aktie blir en stor andel av sin förvaltning. För min del var det en fantastisk resa i Storskogen som vid börsintroduktionen hade gett mig mer än fem gånger insatsen på knappt två år och därmed blivit en alldeles för stor del av min förvaltade portfölj. Det mest resonabla hade givetvis varit att följa rådet som vi själva tog fram och minska ner på innehavet för att vikta om till andra tillgångar men det är lättare sagt än gjort. När man ser kraften i hur snabbt du kan få ditt kapital att växa genom en fullträff i en enskild aktie så är det lätt att borste från riskerna och stirra sig blind på möjligheterna. Idag vet många av oss att Storskogen har en lång resa att vandra för att nå samma värderingar igen.

Vikten av diversifiering

När man gör investeringar i enskilda bolag så finns det alltid en stor unik risk i det enskilda bolaget givet många olika unika parametrar för den nischen. Till detta kommer generella marknadsnedgångar och konjunktursvängningar vilket också påverkar bolagets värdering. Inte sällan inträffar dessutom de olika negativa händelserna samtidigt. Coeli hjälper till att förvalta förmögenheter och utifrån det perspektivet vill jag bara påminna om vikten av att hålla sig till sin plan och att sprida risken med sina investeringar genom både strategisk och taktisk diversifiering mellan olika tillgångsslag men även branscher, bolag och marknader. Oavsett hur mycket man själv tror på ett bolag och tycker sig veta om en viss marknad så låt inte det enskilda bolaget ta för stor del av ditt förvaltade kapital. Diversifiering är trots allt en möjlighet som vi alla har så ta den möjligheten.

Att bygga en förmögenhet innebär att man behöver ta risker och till det krävs skicklighet, ofta lite tur, mycket arbete och uthållighet. När man väl är där så handlar det om att förvalta sin förmögenhet och där är diversifiering en väldigt viktig nyckel för att genom ränta på ränta effekten förmera det man har byggt historiskt men även för att säkra värdet för generationer framåt.

Vill du veta mer

➜ Kontakta din personliga rådgivare på Coeli eller maila oss på info@coeli.se.

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.