Är stora substansrabatter ett givet köpläge?

Det går inte en dag utan att det är helsidesuppslag kring något av börsens fastighetsbolag. Det är inte så konstigt utifrån att fastighetsindex på Stockholmsbörsen har gått ner cirka 50% sedan toppnoteringen för cirka 1,5 år sedan. Anledningen är den stora osäkerhet som omger dessa bolag.

Den största orsaken till nedgången är att vi just nu har ett högränteklimat vilket gör att högbelånade fastighetsbolag har fått en betydlig dyrare finansiering än tidigare. Högre räntor innebär givetvis högre kostnader vilket påverkar förvaltningsresultatet och sänker aktiekursen. Många av dessa lån ska också omfinansieras inom de närmsta åren vilket skapar ytterligare osäkerhet. Många av fastighetsbolagen på börsen handlas därför med en så kallad substansrabatt det vill säga skillnaden mellan kursen på aktien jämfört med NAV. (NAV är en förkortning på Net Asset Value och är värdet på ett bolags alla tillgångar minus bolagets skulder.) Att ett fastighetsbolag handlas med en substansrabatt innebär inte att det är likställt med att aktien är köpvärd. Precis som alla andra bolag så värderas de med hänsyn till många andra aspekter såsom exempelvis affärsidé, vinsttillväxt, förtroende för ledning, kassaflöde, typ av fastighetsbestånd och hyresgäster. Med det sagt är det inte självklart att investera i börsens fastighetsbolag utan var noggrann i dina val.

Coelis fastighetsinvesteringar

Även Coelis fastighetsinvesteringar påverkas givetvis också av högre räntekostnader och den allmänna oron på marknaden. När det gäller Coeli Fastighet I och II så är fördelen att dessa är bankfinansierade samt har relativt låg belåning vilket innebär att refinansieringsrisken är låg. För de aktieägare som följt de senaste kvartalsrapporterna eller tittat på värdet i sin depå så ser man att aktiekursen och NAV skiljer sig ganska rejält. NAV har hållit sig relativt stabilt under året men aktiekursen har gått ner vilket innebär att likt många andra fastighetsbolag så handlas dessa till en substansrabatt. Affärsidén i dessa två bolag bygger, enkelt förklarat, på att äga och förvalta industrifastigheter i centralt belägna områden, driva detaljplan och sedan sälja fastigheterna när förvaltarna anser att de får betalt för det framtida värde en detaljplan kan uppbringa.

Det som skiljer sig mellan Coeli Fastighet I och II och börsens fastighetsbolag är också att dessa inte förvaltas i ett evighetsperspektiv då kapitalet betalas tillbaka till aktieägarna när fastigheterna har sålts. Dessutom är handeln i dessa bolag väldigt begränsad vilket gör att aktiekursen blir väldigt volatil. Detta innebär att det blir avigt att jämföra dessa fastighetsbolag med börsbolagen då de handlas mindre frekvent men framförallt har som slutmål att återbetala kapitalet till ägarna. Med det sagt är det viktigt att inte stirra sig blind på aktiekursen utan istället lyfta blicken och se vad dessa bestånd kan ge på sikt. Vill du investera eller få mer ingående information så kontakta din rådgivare eller läs mer nedan.

➜ Läs mer om Coeli Fastigheter

Coeli Global – En framgångssaga

När vi snart kan summera det första halvåret har vi sett att aktiemarknaden har visat på styrka med uppåtgående marknader och inom Coelis sfär så har bland annat Coeli Global visat upp en väldigt konkurrenskraftig avkastning. I skrivande stund har fonden gått upp drygt 25 procent i år. Alla förvaltare kan ha vissa perioder då de överträffar index och sedan försvinner de från topplistorna men det som gör Coeli Global extra intressant är att de sedan starten för 8,5 år sedan har levererat på sitt mål, det vill säga 15 procent i årlig avkastning. Det gör att de som var med från starten har fått över 200 procent i avkastning. En globalfond bör ligga som en bas i alla investerares portfölj och där är Coeli Global Select en självklar beståndsdel för oss.

➜ Läs mer om Coeli Global

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.