Coeli Fastighet II AB säljer tre fastigheter i Stockholm

Coeli Fastighet II AB (”Coeli”) har i två transaktioner avyttrat tre fastigheter i Tyresö och Haninge. Fastigheterna som omfattas av transaktionerna är Tennet 3, Tennet 4 och Söderby 1:816.

”Det här är bra affärer för både oss och köparna. Sedan fastigheterna förvärvades har vi haft täta dialoger med kommunerna kring potentiell utveckling av nya detaljplaner. Vi bedömer att framtida utvecklingspotential för projekten faller utanför horisonten för vårt ägande. Därmed är avyttringen i linje med vår strategi, samtidigt som vi stärker vår finansiella ställning och kan fortsätta arbeta med övriga fastigheter i vår portfölj.”, säger Jakob Pettersson, VD för Coeli Fastighet II AB.

Fastigheterna Tennet 3 och Tennet 4 frånträddes den 30:e maj. Fastigheterna förvärvades 2021 respektive 2020, har en uthyrbar area om 4 221 kvm och är idag fullt uthyrda med årliga hyresintäkter som uppgår till 5,9 MSEK.

Den andra transaktionen omfattar Söderby 1:816, där avtal om avyttring ingicks den 29:e april, med frånträde 1:a juli. Fastigheten är fullt uthyrd och förvärvades 2019 och har en uthyrbar area om 929 kvm, fullt uthyrd med en årlig hyresintäkt om 1,2 MSEK.

För ytterligare information

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet II AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se

 

 

Jakob Pettersson

VD och förvaltare, Coelis fastighetsbolag, Partner

Jakob Pettersson

VD och förvaltare, Coelis fastighetsbolag, Partner  • Har arbetat på Coeli sedan 2017
  • Har mer än 6 års erfarenhet av branschen
  • Examen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm

Tidigare har Jakob varit analyschef på Newsec och ägnat sig åt strategisk fastighetsrådgivning och transaktioner. Jakob har även varit Managementkonsult på Applied Value Group.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.