Coeli rekryterar skattejurist med spetskompetens

Coeli fortsätter att växa och välkomnar Christoffer Dahl som skattejurist.

Christoffer kommer närmast från KPMG där han arbetade med M&A. Det innebar bland annat att granska bolag i olika sektorer för att upptäcka, flagga för och föreslå åtgärder för att undvika olika skatterelaterade risker. Han har tidigare erfarenhet från byråsidan genom arbete med entreprenörer och förmögna individer med fokus på bland annat 3:12-regelverket, generationsskiften, bolagsförsäljningar, incitamentsprogram och emissioner. Christoffer har en juristexamen från Uppsala universitet.

"Vi är väldigt glada att Christoffer nu ansluter och att vi på så sätt kan öka tillgängligheten för investerare. Kvalificerad rådgivning inom skatt och juridik är viktigt för entreprenören, som huvuddelen av våra kunder är, men även för den privata investeraren. Med sin expertis, sitt stora nätverk och sin erfarenhet av att arbeta med investerare med komplexa ekonomier kommer Christoffer att vara ett viktigt tillskott till Coelis erbjudande", säger Pär Davidsson, VD Coeli Wealth Management.

På Coeli kommer Christoffer att hjälpa kunderna med alla typer av inkomstskattefrågor. Det innefattar bland annat att se över och om möjligt förbättra kundernas skattesituation eller undvika onödig risk. Tillsammans med Coelis familjejurist Sofia Stigels kommer han att erbjuda kunderna hjälp att planera långsiktigt, där kunden själv får möjlighet att bestämma över och skydda sitt kapital.

man i stadsmiljö

Christoffer Dahl, skattejurist.

"Mitt mål är att både kort- och långsiktigt skapa värde för Coelis kunder. Mitt huvudsakliga fokus just nu är att lära känna våra kunder och identifiera skattefrågor som är relevanta för dem. Personligen tror jag på att arbeta med skatter utifrån varje kunds behov och situation. Det finns sällan standardiserade lösningar som ger det bästa utfallet utan hänsyn till bakgrund och framtidsutsikter. Däremot finns det en hel del fallgropar att navigera runt. Långsiktigt är målet att ta ett helhetsgrepp om kundernas skattesituation och skapa en trygg och genomtänkt skattestrategi", säger Christoffer.

Om Coeligruppen

Coeli är en aktiv investerare, förvaltare och rådgivare med en stark plattform av finansiella tjänster. Coeli grundades 1994 och förvaltar idag cirka 60 miljarder kronor åt förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner. Coeli förvaltar fonder inom aktier, obligationer, hedgefonder och är aktiva ägare samt gör direktinvesteringar inom fastigheter och Private Equity. Genom en etablerad partnerskapsmodell attraherar koncernen några av marknadens främsta fondförvaltare och investeringsteam och säkerställer att dessa drivs av att skapa stora långsiktiga värden åt Coelis kunder och investerare.

Genom Coelis eget investmentbolag investerar Coeligruppen sitt eget kapital i onoterade svårtillgängliga investeringsmöjligheter som även Coelis kunder och nätverk ges möjlighet att saminvestera i.

Kontakta oss för mer information

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management



  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

Christoffer Dahl

Skattejurist

Christoffer Dahl

Skattejurist



VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Denna information är enbart ämnad som allmän information och utgör inget erbjudande, utfästelse eller rekommendation att göra en investering. Informationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.