Dags att vårstäda portföljen – vad bör du tänka på?

För de som har trädgård har säkert mycket av tiden de senaste helgerna lagts på att vårstäda. På samma sätt som en trädgård behöver kärlek och tillsyn behöver även förvaltningen av ditt kapital ses över med jämna mellanrum. Att löpande se över och periodvis rebalansera portföljen är viktigt för ett välmående sparande.

Det är relativt vanligt att vi ser aktie och fondportföljer som är väldigt vildvuxna. Innan man blir kund på Coeli gör vi en ordentlig genomlysning av befintliga innehav för att skapa oss en uppfattning om nuläget. Generellt sätt är portföljerna vi ser väldigt överdiversifierade med alldeles för många innehav utan anledning. Som investerare bör du ha innehav i flera olika fonder för att diversifiera din portfölj, men inte sällan är det på tok för många.

Vi ser ofta exempel på att portföljen består av tre till fyra olika Sverigefonder, mellan fyra till sex olika globalfonder och ofta en eller flera asienfonder. Sammantaget blir resultatet av detta ett ägande i 500 till 600 olika aktier. Detta resulterar i att man betalar kapitalavgifter för aktiv förvaltning och man i själva verket får en indexexponering som vanligtvis är väldigt billig.

Hur kan du börja?

  • Det är givetvis klokt att som bas investera i globalfonder men det räcker ofta med två olika fonder, där en är mer fokuserad på större bolag och en på mindre bolag.
  • Som utländsk investerare är en Sverigefond en exotisk investering men som svensk är det ofta en självklarhet att äga svenska aktier. Det behövs dock inte fyra olika Sverigefonder för att uppnå detta, en fond räcker.
  • Övrig aktieexponering kan med framgång antingen investeras i marknader där de mer traditionella globalfonderna inte investerar eller i teman som är intressanta utifrån att det sker strukturella förändringar.

Ett intressant investeringstema

Ett exempel på ett sådant investeringstema är den energiomställning som världen just nu har påbörjat och som kommer att vara aktuell många år framöver. Det investeras ofattbara summor privat och offentligt kapital i företag som utvecklar produkter och tjänster inom förnyelsebar energi och det är väldigt lockande att investera i bolag inom denna sfär.

När mycket kapital allokeras till en specifik del av en bransch så kommer det skapas fantastiska företag som växer kraftigt och där det skapas stora värden. Men det kommer också att vara en hel del bolag som utvecklas riktigt dåligt.

I just detta segment agerar Coeli Renewable Opportunities som har fördelen att kunna skapa avkastning både genom att investera i de bolag som har förutsättningar att utvecklas väl men som även kan skapa avkastning genom att investera i de bolag vars aktiekurs har blivit för högt värderad och där det troligen blir stora nedgångar. Vår kapitalförvaltningschef, Erik Lundkvist, har just nu en köprekommendation på detta investeringstema och den får därför plats i Coelis aktieexponering.

➜ Läs mer om Coeli Renewable Opportunities.

Våra rådgivare säkerställer att du är rätt allokerad

Med tanke på de extrema förändringarna som inträffat under de senaste 18 månaderna så är det ett väldigt bra läge att genomlysa sin egen aktieportfölj och positionera om den för att ta tillvara de möjligheter denna marknad skapar. Vi är som alltid här för att ge råd kring hur du på bästa sätt gör detta arbete. Lägg tiden i trädgården och låt oss hjälpa dig att vårstäda din aktieportfölj.

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.