Ett turbulent och omvälvande år

Nu när vi närmar oss årets slut kan man lugnt konstatera att 2022 har varit ett turbulent och omvälvande år – både i omvärlden och på de finansiella marknaderna.

Vi har blivit särskilt stärkta i vår övertygelse om vikten av bolag med god lönsamhet och starka kassaflöden som en betydande del av portföljen. Vi har även blivit påminda om vikten av diversifiering mellan noterade och onoterade tillgångsslag, när många av våra onoterade investeringar har redovisat positiva resultat under året med låg korrelation till börsen.

Investeringsklimatet har varit relativt tudelat under året

Ser man specifikt till den onoterade marknaden – vilket i vårt fall främst innebär Private Equity, fastigheter och till viss del onoterade tillväxtbolag – så har investeringsklimatet varit relativt tudelat under året. Många investerare har varit avvaktande, antingen på grund av oro eller brist på likviditet, och det har tagit längre tid att komma överens mellan köpare och säljare. Det har även varit tudelat bland bolagen – där bolag med positiva kassaflöden och ”rätt” branscher har klarat sig väl, medan bolag med negativa kassaflöden har haft det svårare och i många fall behövt göra finanseringsrundor till rejäla nedskrivningar som vi kunnat läsa om. Samtidigt har aktiva investerare med likviditet haft en av de bästa perioderna på flera år, med ett extra bra dealflow av kvalitetsbolag som resultat. Ett scenario som har förstärkts under hösten och som vi förväntar oss fortsätta, troligen till dess att det finns tydliga tecken på att räntorna ska börja falla tillbaka igen.

Fortsatt gynnsamt läge att öka på sin långsiktiga portfölj

Vi ser ett fortsatt gynnsamt läge att öka på sin långsiktiga portfölj mot onoterade investeringar, med betoning på rätt bolag och affärsmodeller med starka kassaflöden i grunden. Det är när marknaden är som tuffast många av de bästa långsiktiga investeringsmöjligheterna uppstår.

Kommande möjlighet inom buy and build

Vi söker ständigt efter nya möjligheter inom ’Buy and Build’ i större fragmenterade marknader med god lönsamhet och tillväxt, där det finns möjligheter att skapa nya marknadsledande bolag med befintliga kassaflöden. Du som har varit kund hos oss en längre tid vet att denna strategi skapar en god diversifiering i portföljen och en möjlighet till multipelarbitrage plus organisk tillväxt. Vi är inne i slutfasen av vår analys på en ny investeringsmöjlighet med ett välkänt Private Equity-team som vi hoppas kunna investera i tillsammans med våra kunder och nätverk redan under januari 2023. Vi vet att just dessa investeringsmöjligheter ofta skapar ett stort intresse varför vi rekommenderar att hålla en tät kontakt med din rådgivare eller kontaktperson hos oss på Coeli för att du ska ta del av informationen.

 
Vill du läsa mer om ’Buy and Build’-strategin? ➜ Läs artikeln i Börsvärlden.

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli Group

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli GroupErik har varit aktiv inom finans sedan 2008, både i Sverige och London. Tidigare har han bland annat varit med och startat upp den nordiska verksamheten för Fisher Investments, ansvarat för distribution på NGM samt arbetat på Handelsbanken. Erik är idag vice VD för Coeligruppen och ansvarar för Coelis erbjudande och säkerställande av värdeskapandet till våra olika kundgrupper. Erik är även del av Coelis investeringskommitté.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.