Ljusare transaktionsmarknad förutspås

Efter två år med lägre transaktionsaktivitet på Private Equity-marknaden, till följd av makroekonomiska oroligheter, börjar behovet av transaktioner för att frigöra kapital byggas upp ordentligt. Under 2024 spås en ljusning på transaktionsmarknaden, förutsatt att det makroekonomiska läget utvecklas efter centralbankernas prognoser och därmed kommer sjunkande räntor att skapa allt bättre förutsättningar för Private Equity-investeringar.

Henrik Arfvidsson, VD för Coeli Private Equity AB, tror på ökad transaktionsaktivitet under 2024 och lyfter även fram att perioden efter sämre marknadsförhållanden historiskt sett är en god tid att investera i Private Equity.

2023 var ett tufft år för Private Equity-marknaden. Antalet buyout-transaktioner på den svenska marknaden, en av de vanligaste Private Equity-strategierna, uppgick till 304 jämfört med de 341 transaktionerna som skedde under 2022. Det motsvarar en minskning på ungefär 10,9 procent på helårsbasis. Anledningen bakom den svalare transaktionsmarknaden är i första hand den makroekonomiska oron. Kostnaden på lån har flerdubblats och inom Private Equity, där många transaktioner finansieras med hjälp av lån och förutsättningarna för lönsamma investeringar har försämrats. Dessutom har de ökade räntekostnaderna slagit hårt mot konsumenter vilket har skapat oro på efterfrågan i många sektorer där Private Equity-transaktioner normalt sätt skulle ha skett 

Spännande aktivitet på transaktionsmarknaden

Till följd av att transaktionsmarknaden har varit avvaktande under en längre tid finns det nu ett uppdämt behov för transaktioner för att kunna frigöra kapital, menar Henrik Arfvidsson.

”De senaste två åren har kassaflödet varit negativt från en Private Equity-investerares perspektiv och därmed är behovet efter likviditetslösningar stort. Lösningarna kommer vara högt upp på agendan för såväl investerare som Private Equity-fonder och kommer prägla marknaden under 2024”, säger Arfvidsson.

Trots att transaktionsmarknaden för Private Equity har varit avvaktande har det inte funnits någon brist på spännande aktivitet i marknaden. Ett exempel är Private Equity-jätten EQT som under februari stängde sin största Private Equity-fond någonsin värd 22 miljarder euro. Fondens storlek är 40 procent större än dess senaste Private Equity-fond, EQT IX. Dessutom aviserade EQT nyligen dess ambition att notera hudvårdsbolaget Galderma under mars månad. Ytterligare en intressant nyhet är att den norska oljefonden för några månader sedan än en gång bad den norska regeringen om tillåtelse att investera i Private Equity. Förfrågan visar på den attraktiva avkastningen som finns att hämta inom tillgångsslaget.

Makroekonomin styr fortsatt marknadens utveckling

Under 2024 spås det fortsatt vara de makroekonomiska förhållandena som styr utvecklingen på transaktionsmarknaden. Inflationen sjunker i både Europa och USA snabbare än förväntat, men samtidigt har inflationsoron ersatts av konjunktursoro. Det finns oro för att de höjda räntornas fulla effekt inte har utkristalliserats än och att en eventuell lågkonjunktur kan bli djupare än väntat. Samtidigt finns det en rädsla, särskilt i USA, för att ekonomin presterar för bra och därmed kommer inflationstrycket öka och kommande räntesänkningar skjutas på framtiden. Om det makroekonomiska läget däremot stabiliseras enligt förväntan och de första räntesänkningar kommer under mitten av 2024, som centralbankerna har tidigare aviserat, finns det goda förutsättningar för en alltmer aktiv transaktionsmarknad.

Henrik Arfvidsson förutspår även han ökad aktivitet under 2024 och menar också att historisk utveckling och erfarenhet av Private Equity-marknaden talar för att det kan finnas goda förutsättningar för investeringar i Private Equity för stunden. Detta då historiskt sett är perioden efter sämre marknadsförhållanden en god tid att investera i Private Equity.

Sammanfattningsvis pekar flera indikatorer mot en ökad aktivitet på Private Equity-marknaden under 2024, trots utmaningarna som det makroekonomiska landskapet innebär. Henrik Arfvidsson förutspår en vändning och ser potential för investerare att dra nytta av de möjligheter som kan uppstå efter perioder av nedgång. Med förväntningar om en stabilisering av det ekonomiska läget och en eventuell lättnad från centralbankernas sida kan det bli en gynnsam tid för investeringar inom Private Equity-sektorn.

Henrik Arfvidsson

VD och förvaltare, Coeli Private Equity AB

Henrik Arfvidsson

VD och förvaltare, Coeli Private Equity AB  • Har arbetat på Coeli sedan 2007
  • Har mer än 10 års erfarenhet av branschen
  • Magisterexamen i ekonomi från Bocconi University/KTH/Södertörns Högskola

Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coelis depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity-produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.