Fastighetsaktiebolaget Trappan: Ny investeringsmöjlighet – väl positionerat på köparens marknad

Fastighetsaktiebolaget Trappan är ett svenskt onoterat bolag med fokus på förvaltningsfastigheter med goda kassaflöden utanför svenska storstäder. Efter ett starkt och lönsamt första verksamhetsår gör bolaget nu en ny investeringsrunda för att nyttja det attraktiva marknadsfönster som börjar uppstå med hög sannolikhet till bra förvärvsmöjligheter och stärkta kassaflöden.

Bakom bolaget står den erfarne grundaren Gustav Björkman som har över 25 års erfarenhet i branschen. Han var bland annat vVD och byggde Hemsös fastighetsvärde från 15 miljarder SEK till 55 miljarder SEK på 10 år vilket genererade en årlig avkastning överstigande 20%. Drivande i bolaget och vald ordförande i investeringskommittén är även Lennart Sten som har lång och värdefull erfarenhet, bland annat som strategisk företagsledare på Svenska Handelsfastigheter, GE Gapital och Fabege. Tillsammans har de ett gemensamt transaktionsvärde på överstigande 150 miljarder. 

Trappan har under sitt första verksamma år framgångsrikt etablerat sin affärsmodell och plattform. Bolaget ligger före sin prognos och har genom olika förvärv byggt en fastighetsportfölj på drygt 1,5 miljarder kronor med starka kassaflöden och lönsamhet. Målsättningen framöver är att inom fyra år ha ett fastighetsvärde motsvarande 10 miljarder SEK och generera en årlig IRR på >15%.

Bolagets ambition är därför att ha en väldiversifierad portfölj främst inom segmentet lättindustri, lager- och externhandelsfastigheter. Marknadsfönstret för de utvalda segmenten har nu blivit mycket attraktivt med hänsyn till att inflationsjusteringarna bidrar till kassaflödet i samband med att ränteklimatet skapar lägre transaktionslikviditet och ett tydligt skifte till köparens marknad.

Avslutningsvis genomför Trappan nu en nyemission på 200 mSEK som sträcker sig fram till den 14 april. Det är den sista mindre rundan som görs innan bolaget planerar att ta in cirka 2 miljarder SEK i institutionellt kapital i nästa steg. Genom att investera i denna runda får man möjligheten att investera innan institutionerna i ett fortsatt tidigt skede och ta del av förvärv som förväntas medföra stor positiv påverkan på substansvärdet i och med kommande marknadsläge. Vill du veta mer?

➜ Kontakta oss

➜ Läs mer om Trappan

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli Group

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli GroupErik har varit aktiv inom finans sedan 2008, både i Sverige och London. Tidigare har han bland annat varit med och startat upp den nordiska verksamheten för Fisher Investments, ansvarat för distribution på NGM samt arbetat på Handelsbanken. Erik är idag vice VD för Coeligruppen och ansvarar för Coelis erbjudande och säkerställande av värdeskapandet till våra olika kundgrupper. Erik är även del av Coelis investeringskommitté.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring och är enbart ämnat som allmän information. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.