Håll hårt i ditt originaltestamente

Jag får ofta frågan om en fotokopia på ett testamente kan vara giltigt om originalet skulle komma bort. Svaret på frågan är i princip alltid ett nej, det är originalet som måste fram.

Vad det handlar om är att veta vad den avlidnes sista vilja var och där väger en originalhandling mycket tungt. Dock är det inte uteslutet att en kopia kan vinna giltighet men att jag svarar som jag gör beror framför allt på att det är mycket svårt att bevisa att originaltestamentet inte är återkallat. Bevisbördan i detta fall ligger helt på den arvinge som hävdar att kopian ska äga giltighet.

Vilka förutsättningar krävs för att få en giltig kopia?

  • För det första ska det kopierade originalet uppfylla kraven på att vara ett giltigt upprättat testamente. Det ska således uppfylla formkraven, bland annat bevittning.
  • För det andra ska det inte finnas anledning att betvivla att kopian skiljer sig från originalhandlingen.
  • För det tredje ska kopian trovärdigt visa testators yttersta vilja. Detta innebär att det inte ska finnas skäl att tro att det kopierade testamentet har återkallats av testator genom att ett senare testamente har skrivits eller att originalet har förstörts.

Det är framför allt gällande det tredje kravet, där testamentstagaren måste klara av att med en hög grad av sannolikhet visa att kopian av det första testamentet var ett uttryck för testatorns yttersta vilja vid testatorns bortgång, som är så svårt att uppfylla. Det vill säga visa att testamentet inte hade återkallats av testator före dennes bortgång.

Det finns en hel del rättsfall kring testamentens giltighet men då är det oftast fråga om andra saker som exempelvis att det finns formella fel vid upprättandet eller hur innehållet ska tolkas eller om testator har vilseletts på olika sätt. Vad gäller just en fotokopia av ett testamente finns det mig veterligen bara ett fall där en arvinge lyckats med det att få domstolen att godkänna en kopia av ett testamente som den avlidnes sista vilja. Det handlar om ett fall (NJA 1977 s.168) där en fotokopia förvarades i ett bankfack och där originalet inte återfanns. Domstolen resonerade där på följande vis:

Det ansågs visat att testamentet i original lagts in i makarna XX bankfack kort tid efter upprättandet samt att det därefter vid okänd tidpunkt avlägsnats därifrån och ersatts av en fotokopia. Utredningen visade att det varit den avlidne X som vidtagit angivna åtgärder. Det kunde dock inte utredas av domstolen hur originalet har försvunnit men det faktum att den avlidne X, trots att han har haft möjlighet, inte hade förstört testamentskopian utan låtit den ligga kvar i bankfacket för att, som domstolen antog, med säkerhet återfinnas efter testators död talar starkt för att den avlidne X inte hade återkallat testamentet. Testamentet, sådant som det framgick av kopian skulle därför anses uttrycka X yttersta vilja vid tidpunkten för hans bortgång.

Således är det inte helt kört om enbart en testamentskopia återfinns efter testators död men det överlägset bästa, för att slippa svåra processer och en mycket betungande bevisbörda, är att se till att alltid förvara originaltestamentet på en betryggande plats. Min analys är att det hade stor betydelse att testamentet förvarades i ett bankfack för vilket det krävdes en aktiv handling från testators sida att avlägsna kopian samt att den avlidne var medveten om att bankfacket skulle öppnas efter dennes bortgång. Hade fotokopian förvarats i hemmet hade det troligtvis blivit en annan utgång.

Nämnas kan att det är inget som hindrar att testator skriver flera original. Alla original är vart för sig lika giltiga så länge de uppfyller de formella krav som ställs på ett testamente i 10 kapitlet Ärvdabalken. Dock är det viktigt att samtliga tidigare testamenten då förstörs om ett nytt testamente upprättas eller om testator inte vill ha något testamente alls utan låta arvslag bestämma hur kvarlåtenskapen ska ärvas.  Visserligen gäller att det senast daterade testamente som huvudregel ska gälla före tidigare upprättade men om det senast upprättade kommer bort så blir tidigare testamente, om sådant återfinns, gällande.

Vill du ha rådgivning utifrån din unika situation?

➜ Kontakta oss.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.