Om räntan är ditt enda hopp – byt favoritaktie

Den höga räntan går hårt åt många bolag och endast hälften av Sveriges börsnoterade bolag har en vinst att visa upp på sista raden.

Om det enda hoppet för din favoritaktie är att räntan ska komma ner snabbare än Riksbanken har flaggat för, är det nog dags att ta sig en funderare. Under covid blev vi alla experter. Den trenden har hållit i sig vilket märks inte minst på plattformen X när det gäller Israel-Palestinakonflikten. Det är bra att fler söker information och sätter sig in i svåra frågor. Därför är jag nu väldigt glad att mina aktieintresserade vänner det senaste året också har blivit experter på räntor.

Förhoppningar om fallande ränta

Från att alla pratade om förhoppningar om tillväxt och fantastiska marginaler pratar man nu i stället om förväntningar, eller kanske snarare förhoppningar, om fallande ränta. Det är logiskt, för när tillväxten dalar och räntorna är höga kommer bolagen behöva lägga allt större del av kassaflödet på att underhålla sina skulder med räntor och amorteringar och tills slut kanske det inte blir så mycket över. Och vad är det då för värde kvar i aktien? Vid en snabb genomgång av alla börsnoterade bolag i Sverige kan man konstatera att endast 50 procent av alla bolag just nu har någon vinst alls på sista raden. Och än värre är det bland de små bolagen där endast 30 procent av alla bolag under 2.5 miljarder i börsvärde kan visa någon vinst.

Det är en illavarslande signal om att väldigt många bolag just nu med nöd och näppe klarar av att betala sina räntekostnader med eget kassaflöde. Om Riksbanken då får rätt i att räntorna ska förbli höga länge så kommer det se riktigt mörkt ut. Hoppet om att Riksbanken har fel och att räntan ska ner snabbare är därför det enda som håller kvar många aktieinvesterare vid sina favoritaktier som nu ligger väldigt långt från sina högsta nivåer.

Placera i företagsobligationsfonder

Om nu aktieinvesteringen till slut är helt avhängig ränteutvecklingen och man tror på fallande räntor bör man fråga sig om just sin favoritaktie ger bästa uppsidan när räntorna väl vänder ner. Det finns exempelvis gott om fastighetsbolag vars aktier i dagsläget handlar med stor substansrabatt om man är så pass övertygad om sjunkande räntor. Hur kan man annars placera sitt kapital när alltfler bolag tvingas lägga stora delar av sitt kassaflöde på att betala räntor på sina skulder?

Ett sätt är att öka sina placeringar i företagsobligationsfonder och därigenom bli passiv ägare av den skuld som bolagen nu kämpar med att sörja för. Många företagsobligationsfonder har genom sina innehav en löpande ränta på mer än 8 procent i dagsläget. Det en historiskt hög nivå och kan jämföras med börsens direktavkastning på runt 3 procent. Där kan man sitta i väntan på att tillväxten tar fart igen eller tills räntan är så låg så att aktier åter blir ett konkurrenskraftigt alternativ.

Artikeln publicerades först i Omni Ekonomi

 

Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.