Priserna i fastighetssektorn är uppochned – någon har fel

En gammal sanning är att räntefolk är alltför negativa medan aktiefolk är alltför för positiva. Grunden till detta har sannolikt att göra med att en placerare i räntemarknaden har en begränsad uppsida men en stor nedsida vid felsteg.

Det lönar sig alltså att fokusera på vad som kan gå fel. En aktieinvesterare å sin sida sätter sitt hopp till uppsidan och missar då och då analysen om vad som faktiskt kan gå fel. Möjligen är detta förklaringen till den skeva prissättningen vi just nu ser mellan preferensaktier, D-aktier och obligationer i fastighetssektorn.

Ju längre ner i ett bolags kapitalstruktur du investerar desto högre är risken för förlust och desto högre bör därför den förväntade avkastningen vara. Stamaktieägare, som ligger längst ner, har som bekant ingen buffert framför sig. Här finns heller nästan aldrig något att hämta om bolaget går i konkurs. Medan banken, som ligger högst upp, sällan gör någon förlust. Det är bara att titta på bankernas minimala kreditförluster. Samma ordning gäller i tillgångsslagen där emellan. Obligationsägarna som sitter på en lägre risk bör således förvänta sig en lägre avkastning än preferens- och D-aktieägarna. Inte tvärtom.

Men i svenska fastighetsbolag är allt uppochned för tillfället och någon måste därmed ha fel. Att döma av avkastningskravet hyser de som investerar i preferens- och D-aktierna i flera av fastighetsbolagen en avsevärt större optimism om framtiden medan obligationsägarna i regel har en mycket mer negativ syn. Man får i dagsläget därför högre avkastning till en lägre risk i obligationerna jämfört med preferensaktierna i flertalet bolag. Över lag framstår därför obligationerna som mer köpvärda i dagsläget.

I samtliga fall förutom Sagax kan man hitta högre avkastning i obligationerna jämfört med preferens- och D-aktierna. I SBB är det i och för sig nattsvart oavsett läger. Mest intressant här är att obligationerna nu handlar på så låga nivåer att man förväntar sig att ta en faktisk förlust. Det skulle i så fall innebära att aktierna är mer eller mindre värdelösa.

En skillnad mellan preferensaktie- och obligationsmarknaden är att den senare domineras av professionella investerare såsom fonder och institutioner medan aktiemarknaden har ett större inslag av privatpersoner. Det behöver i och för sig inte betyda att det är preferens- och D-aktierna som är felprissatta. Det kan också förklaras av att det är materialbrist, dvs att det inte finns lika många utestående preferensaktier som det finns obligationer att välja mellan. Oavsett orsak så kommer resultatet i slutändan bli detsamma. Marknaden kommer justera felprissättningen och någon blir vinnare och någon blir förlorare.

Vill du veta mer om vårt erbjudande inom räntefonder? Kontakta Fredrik Tauson eller Gustav Fransson.

Artikeln publicerades först i Omni Ekonomi

 

Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.