Skepsis efter bubblan – men finns lägen i förnybart

När pandemibubblan sprack blev många tveksamma till att investera i förnybar energi. Men nu finns det flera ljusglimtar som kan bädda för fin utveckling framöver – på kort, medellång och lång sikt.

Det som hänt sedan bubblan är att energiomställningen, ur ett investeringsperspektiv, har rört sig från en vilja att bekämpa klimatförändringar till en fråga om energisäkerhet och säkerhet i försörjningskedjorna. Denna andra fas i omställningen är betydligt mer potent med kraftigt ökande investeringar. Den långsiktiga strukturella tillväxten för förnybar energi och avkarbonisering är i min mening i princip garanterad. Det senaste året har regeringar i hela västvärdlen tagit kraftfulla steg, framförallt i form av lagstiftningsåtgärder som Inflation Reduction Act (IRA) i USA och Net Zero Industrial Act (NZIA) i Europa; båda grundade i oron för omfattande beroende av länder som Ryssland och Kina.

Trots att de fundamentala förutsättningarna för förnybara bolag drastiskt förbättrats, presterar aktierna ännu inte särskilt bra. Ett antal orosmoln, såsom högt ränteläge, har tyngt sektorn på senare tid men troligtvis börjar vi se en ljusning där investeringar i förnybara bolag kan generera överavkastning relativt marknaden inte bara på lång utan även på meddellång och kort sikt.

På medellång sikt är det rimligt att anta en förbättring när inflationen normaliseras och räntorna sjunker. Detta leder till ökade värderingar av långsiktiga tillgångar, vilka utgör en betydande del av de förnybara energiaktierna.

Dessutom görs det framsteg inom NZIA, den europeiska versionen av IRA. Tyskland förbereder sig på att tillkännage en rad lagstiftningsåtgärder, däribland införandet av en ”tysk IRA”. Detta innebär bl.a. en klassificering av förnybara energikällor som ”tillgångar av nationellt och strategiskt intresse”; en avgörande beteckning som effektivt skyddar utvecklare av förnybar energi från rättsliga utmaningar från kommuner eller hushåll, som hänvisar till exempelvis vindparker som är för nära bostadsområden eller hotar vissa fågelarter. Denna förändring är avgörande för att eliminera förseningar i utvecklingen av förnybar energi och förväntas frigöra betydande investeringar inom området. Goldman Sachs förutspår en potential på upp till 250 miljarder euro enbart i Tyskland. Många europeiska länder lär följa Tysklands exempel vilket får en del att tro att den europeiska IRA kommer mobilisera större investeringar än den ameriskanska versionen.

Det finns dessutom några betydelsefulla utvecklingar som förtjänar uppmärksamhet på kort sikt. För det första underpresterade amerikanska förnybara aktier betydligt i april, då investerare var oroliga för att IRA skulle bli negativt påverkad av utkomsten av USA:s skuldtaksförhandlingar. Lyckligtvis inträffade inte detta och skuldtaket har nyligen lyfts. För det andra släpps för närvarande specifika detaljer om subsidier från IRA, vilket innebär att pengar kommer att börja riktas till projekt och utrustning till förmån för de involverade företagen.

Sammanfattningsvis; medan min optimism initialt kretsade enbart kring de långsiktiga investeringsmöjligheterna inom förnybar energi, blir jag allt mer optimistisk kring dessa även på meddelång och kort sikt.

Artikeln publicerades först i Omni Ekonomi

Joel Etzler

Förvaltare

Joel Etzler

Förvaltare
  • Portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Renewable Opportunities.
  • Mer än 15 års erfarenhet av investeringar från både publika och private equity-sidan.​
  • Förvaltat fonden Coeli Energy Transition sedan 2019. ​
  • Spenderade sex år på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond.​
  • Började arbeta tillsammans med Vidar Kalvoy 2012.
  • Fem år inom Private Equity på Morgan Stanley.
  • Startade sin investeringskarriär inom tekniksektorn på Sweden Robur i Stockholm 2006.
  • Utbildad Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.


  VIKTIG INFORMATiON. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

  Fler nyheter

  Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

  Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

  Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

  Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.