Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Balanserad februari 2019

Makroutveckling

Återhämtningen på aktiemarknaderna fortsatte under månaden. Drivkrafterna var de samma som under januari med allt större förhoppningar om uteblivna räntehöjningar och vissa framsteg i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Hittills under året har aktie- och räntemarknaderna levt i tillsynes separata världar då räntemarknaden, till skillnad från aktiemarknaden, inte rört på sig över huvud taget. Tillslut, den 26 februari, började räntorna stiga (som den amerikanska tioåriga statsobligationen) vilket precis som tidigare fick aktiemarknaden att falla tillbaka. Den svenska kronan fortsatte att försvagas med drygt 1 procent mot euron till 10,50 och 2 procent mot dollarn till 9,24 och försvagningen har fortsatt under början av mars månad. De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna har startat året starkt med stigande obligationspriser (minskade kreditspreadar) och nedgången från fjärde kvartalet 2018 har nu har i stort sett helt återtagits.

Räntor

Fondens investeringar i nordiska företagsobligationer utvecklades starkt under månaden. Månadens största bidragsgivare var Dometic som presenterade en stark bokslutsrapport med rekordnivåer för både omsättning och rörelseresultat. Under 2018 har Dometic uppvisat förbättrad lönsamhet och rörelsemarginalen närmar sig nu det långsiktiga målet om 15 procent. Trots utmaningar i form av fallande försäljning av fritidsfordon i USA guidar bolaget för positiv tillväxt under kommande år samtidigt som skuldsättningen väntas falla. Fartygsleasingbolaget Ocean Yield återfanns högt upp på listan bland de positiva bidragsgivarna. Bolagets bokslutsrapport innehöll en del svaga punkter med något försämrade nyckeltal. Detta överskuggades dock av att bolaget annonserade ett optionsavtal för ett 15-årigt avtal avseende ett oljeservicefartyg som varit okontrakterat sedan september förra året. Även obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden utvecklades väl efter att bolaget emittterat nya obligationer och i slutet av månaden erhållit positiva utsikter för sin BB-rating från S&P. På den negativa sidan återfanns återförsäkringsbolaget Sirius International vars obligationer föll något i värde efter att det rapporterats om likviditetsproblem för bolagets huvudägare. Ägarnas eventuella problem påverkar dock inte kreditvärdigheten för Sirius. Bolaget är självständigt med en oberoende styrelse och en verksamhet som regleras av myndigheter i främst Sverige, USA och Bermuda. Under månaden deltog fonden i en nyemission med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Hybridobligationer från Telia i SEK avyttrades till förmån för en investering i motsvarande instrument i EUR som erbjöd en något högre kreditspread. Intrum Justitia lämnade portföljen när en vinsthemtagning genomfördes efter myckt god kursutveckling för bolagets obligationer under inledningen av 2019.

Svenska aktier

Februari var ytterligare en mycket bra månad för Stockholmsbörsen. Vi hade sex innehav som steg mer än 10 procent: Lindab (19,4 procent), Stillfront (19,3 procent), Nordic Waterproofing (15,6 procent), Thule (11,5 procent), Alimak (13,6 procent) och Husqvarna (10,6 procent). De bokslutskommunikéer som ovanstående bolag presenterade hjälpte till att lyfta aktiekurserna. Vi har inga Swedbankaktier, däremot utvecklades Attendo och Elekta svagt. Attendo har påverkats negativt av en pågående vårdskandal i Finland, samtidigt som bokslutskommunikén som presenterades den 14 februari var klart under förväntan. Aktien sjönk 8,9 procent under månaden. Framförallt hade vi räknat med en snabbare förbättring av rörelsemarginalen framgent jämfört med vad bolaget kommunicerade i samband med rapporten. Vi anser dock även fortsatt att Attendo har fördelaktiga tillväxtförutsättningar under många år framöver och har därför en positiv syn på aktien. Andelen äldre ökar och det privata alternativet kommer sannolikt att växa sin andel av marknaden.

Securitas är ett nytt innehav. Bolaget håller på att förändra säkerhetsbranschen genom ett betydligt högre teknikinnehåll i tjänsterna, alltså mindre bemanning och mer säkerhetslösningar. Det här lyfter lönsamheten. Dessutom har sektorn solida, strukturella tillväxtförutsättningar i grunden. Vinsttillväxten tror vi därför blir cirka 10 procent per år de kommande tre åren. När aktien tappade kraftigt i samband med bokslutskommunikén passade vi på att köpa. I takt med att bolaget levererar fortsatt bra organisk tillväxt kombinerat med en förbättrad rörelsemarginal ser vi bra förutsättningar för att kursen ska återhämta sig till 160-165 kronor. Under månaden avyttrades innehaven i NCC och Lindab.

Coeli Balanced R-SEK (sedan start)

Aktieexponering

Exponering
Företagsobligationer50
Svenska aktier50
Aktievikt Plus2,5
Räntevikt Plus3,5

Erik Lundkvist

Förvaltare av Coeli Balanserad

5 bästa
LINDAB INTERNATIONAL AB
Aktie Sverige
19,37%
STILLFRONT GROUP AB
Aktie Sverige
19,34%
NORDIC WATERPROOFING HOL
Aktie Sverige
15,57%
ALIMAK GROUP AB
Aktie Sverige
13,58%
THULE GROUP AB/THE
Aktie Sverige
11,51%
5 sämsta
ELEKTA AB-B SHS
Aktie Sverige
-12,03%
ATTENDO AB
Aktie Sverige
-9,57%
NRC GROUP ASA
Aktie Norge
-5,12%
ULTRA LONG BOND FUTURE
Hävstång
-1,68%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
Aktie Sverige
-0,82%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.