Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Balanserad oktober 2019

Den av massmedia utpekad som skräckmånaden för börsen hade en dramatisk start, men slutade med tydliga uppgångar. Oktober började med ett större värdefall på grund av oro för den amerikanska konjunkturavmattningen, men det kom snabbt av sig. Under månaden presenterade lejonparten av de noterade bolagen resultatet för det tredje kvartalet. Bolagen slog lågt ställda förväntningar och att det framkom färre minor än skeptikerna oroat sig för tvingade tillbaka kapital från sidlinjen in i aktiemarknaden. Cykliska länders börser som Sverige och Europa steg mer än de amerikanska börserna. Under månaden valde den amerikanska centralbanken att sänka räntan för tredje gången i år till 1,75 procent och ordförande Powell meddelande att inga ytterligare sänkningar är planerade. Geopolitiskt har turerna med Brexit och handelskriget mellan USA och Kina fortsatt men sannolikheten för en hård Brexit och upptrappning av handelskriget har minskat under månaden, vilket bidragit till de positiva tongångarna på världens börser. Det bidrog även till att kronan återtog lite av förlorad mark mot dollarn och steg med 2 procent till 9,65. Kronan var oförändrad mot euron. Likt de positiva tongångarna på aktiemarknaden fortsatte den nordiska kreditmarknaden att utvecklas starkt med krympande kreditspreadar.

Bidraget från direktinvesteringar i svenska aktier var svagt positivt under månaden. Aktiekursutvecklingen styrdes främst av bolagens rapporter för det tredje kvartalet som presenterades i oktober. Bäst utvecklades Mycronic följt av Atlas Copco och Dometic. Mycronic och Atlas Copco överträffade marknadens förväntningar med bred marginal vilket ledde till kraftigt stigande aktiekurser. Svagast utvecklades Embracer, AAK och Hufvudstaden. AAK rapporterade marginellt svagare resultat än väntat medan nedgången för Hufvudstaden var mer sektorspecifik på grund av stigande ränteläge. Embracer påverkades negativt av en aktieanalys från en engelsk firma, men bolaget har ännu inte rapporterat för det tredje kvartalet.

Utvecklingen för direktinvesteringarna i globala aktier var plus minus noll under månaden som ett resultat av relativt försiktig exponering med förhållandevis lite cykliskt. Bäst utvecklades schweiziska Sika följt av det amerikanska hälsovårdsbolaget United Health, den indiska banken HDFC samt det amerikanska betalbolaget Global Payment. Svagast utvecklades brasilianska PagSeguro och det tyska fastighetsbolaget Adler real estate.

Bidraget från direktinvesteringarna i nordiska företagsobligationer var marginellt positivt. Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden understöddes av bolagens rapporter för det tredje kvartalet som överlag levt upp till investerarnas förväntningar. Rapporterna avspeglar dock signalerna om en dystrare konjunkturutveckling genom att prognoserna för kommande kvartal är mer återhållsamma. Kreditspreadarna för high yield-emittenter var allmänt oförändrade medan en viss ihop gång noterades för de mer kreditvärdiga investment grade-bolagen. Stigande europeiska statsobligationsräntor, med markanta ränteuppgångar i svenska obligationer, medförde press på kurserna för fastränteobligationer.

Bland månadens större positiva bidragsgivare återfanns Telia som utvecklades väl efter bolagets rapport påvisat en viss nedgång i tjänsteintäkter, justerat för förvärv, och ett rörelseresultat som var något starkare än väntat. Ur ett kreditperspektiv noteras att kassaflödet förbättrades avsevärt samtidigt som bolaget meddelade att återköpen av aktier avslutas i förtid. Även Hexagon Composites gav ett betydelsefullt avkastningsbidrag efter att bolaget guidat för förbättrade utsikter inom bränslesystem till transitbussar och lastbilar.

På den negativa sidan återfanns bland annat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden vars obligationer handlades ned trots en stark kvartalsrapport. Bolaget genomförde under oktober ett återköp av efterställda obligationer med en betydande premie samtidigt som nya efterställda obligationer emitterades. Refinansieringen kommer att bidra till att sänka räntekostnaderna ytterligare och är ett viktigt steg på vägen i bolagets ambition att nå en högre kreditrating.

Under månaden avyttrades hela innehavet av obligationer från Dometic samtidigt som exponeringen mot Swedish Electro Invest minskades, båda försäljningarna syftade till att minska andelen cykliska bolag. Fonden deltog i nyemissionen från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden som nu utgör den största emittenten bland fondens räntebärande innehav. Därtill adderades telekombolaget Millicom till portföljen, en investering som bedöms passa väl i rådande konjunkturläge och bidrar till ökade riskspridning.

Coeli Balanced R-SEK (sedan start)

Aktieexponering

Exponering
Företagsobligationer50
Svenska aktier16,67
Globala aktier33,33
Aktievikt Plus10
Räntevikt Plus15

Erik Lundkvist

Förvaltare av Coeli Balanserad

Arne Lundberg

Förvaltare av Coeli Balanserad

5 bästa
MYCRONIC AB
Aktie Sverige
31,67%
ATLAS COPCO AB-B SHS
Aktie Sverige
16,81%
DOMETIC GROUP AB
Aktie Sverige
15,85%
SIKA AG-REG
Aktie Schweiz
15,00%
UNITEDHEALTH GROUP INC
Aktie USA
13,96%
5 sämsta
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A
Aktie Brasilien
-21,53%
EMBRACER GROUP AB
Aktie Sverige
-19,07%
AAK AB
Aktie Sverige
-10,35%
ADLER REAL ESTATE AG
Aktie Tyskland
-10,31%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS
Aktie Sverige
-9,37%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.