30 år av finansiell rådgivning

Under 2024 fyller Coeli 30 år vilket innebär ett tillfälle för oss att blicka tillbaka för att lära av tidigare år men även se det som ett tillfälle att göra avstamp med nya satsningar.

Coeli har utvecklats otroligt mycket under de 30 år som bolaget har funnits. Idag har vi sex olika affärsområden och förvaltar tillgångar som är värda mer än 50 miljarder kronor. Det var med rådgivningsverksamheten som allt startade och det är ett affärsområde som även idag innehar en central roll i bolaget. Förmögna privatpersoner och framgångsrika entreprenörer är basen i vår kundkrets och det är alltid med den primära målgruppen i åtanke som vi utvecklar vårt erbjudande.

Nya satsningar 2023

Under 2023 har vi förstärkt vårt team inom Private Equity vilket gör att vi kommer kunna utöka vår analys när vi tar fram unika investeringsmöjligheter inom den onoterade marknaden. En annan nyhet är att Coeli Finans har erhållit kreditmarknadstillstånd vilket innebär att vi på sikt kan erbjuda belåning av depåtillgångar men även utlåning till fastighetsprojekt. Denna del av verksamheten kommer starta under hösten 2024. Givetvis återkommer vi under året med hur vi uppmärksammar våra 30 år i branschen, bland annat genom givande kundträffar där vi fortsätter att sprida kunskap och insikter.

Marknadsläget

2023 var året när inflationen och räntemarknaden styrde aktiemarknaden. Till sist fick den fallande inflationen även räntemarknaden att falla tillbaka något vilket eldade på börserna under det sista kvartalet. Marknaden började att prisa in rejäla räntesänkningar under 2024 vilket bidrog till att bland annat den svenska börsen tog gruvlig revansch med brant stigande kurser den sista tiden på året. Annars var det den amerikanska börsen som blev förra årets vinnare där framför allt AI-tunga teknikaktier ledde uppgången. Det var ett välkomnat rally som bidrog till att många av våra strategier skapade väldigt bra konkurrenskraftig avkastning under 2024. Som det visat sig så många gånger tidigare skapas överavkastningen under några få perioder varje år och då gäller det att vara investerad.

30 år av finansiell rådgivning

Pär Davidsson, VD Coeli Wealth Management.

Förväntningar på 2024

Under 2024 förväntar vi oss en lågkonjunktur men ingen recession. Det höga globala ränteläget och mindre amerikanska stimulanser kommer att tynga möjligheten till BNP-tillväxt och arbetslösheten väntas öka något. Istället för inflationsoro förväntar vi oss konjunkturoro men det kommer fortsatt vara mycket fokus på vart inflationen tar vägen. Det krävs en fortsatt tydlig nedgång i inflationen för att räntorna ska komma ner enligt prognos och det kommer vara avgörande för fortsatt stigande börser.

För den långsiktiga investeraren så ska givetvis en del av portföljen vara allokerad mot aktiemarknaden. Just nu har Coelis portfölj en neutral vikt mot aktiemarknaden och inom aktiebenet är det framför allt småbolag och förnybar energi vi tror kommer bli vinnare under 2024. Småbolag är lågt värderade och brukar överavkasta när konjunkturen har passerat det värsta. Dessutom gynnas de av en ökad riskaptit. Sektorn förnybar energi är på en extrempunkt efter kraftiga nedgångar de senaste åren och det brukar innebära att en stark comeback ligger i korten.

Som vi alltid förespråkar är det en bred portfölj innehållande flera olika tillgångsslag som skapar den högsta riskjusterade avkastningen över tid. Därför kommer vi även fortsätta att ta fram spännande investeringscase i den onoterade marknaden för att ge möjlighet att sprida riskerna mellan många olika investeringar men även ta tillfallet i akt nu när värderingarna ser mer intressanta ut.

Vi ser med tillförsikt på våra 30 år i branschen och kommer fortsätta att arbeta hårt för att skapa ännu mer värde för dig som kund på Coeli.

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.