Allt blir inte guld av gröna investeringar

Energiomställningen kommer att skapa många vinnare samtidigt som konkurrensen kommer att vara stenhård. Många bolag kommer inte bli lönsamma. En hedgefond kan tjäna pengar på aktier som både stiger och faller. Det finns många fonder med grönt tema men få med förvaltare som har gedigen erfarenhet från energisektorn.

Europa står inför en tvådelad energiutmaning som kommer att accelerera omställningen till förnybara energikällor ytterligare. Det menar Joel Etzler, som tillsammans med Vidar Kalvoy förvaltar hedgefonden Coeli Renewable Opportunities.

– För det första har vårt beroende av fossila bränslen från politiskt ovänliga länder exponerat allvarliga problem med vår nuvarande energiförsörjning. För det andra innebär den ökade elektrifieringen av industrier, hushåll och transportsektorn en radikal förändring av dagens energisystem. Exempelvis förväntas Sveriges elförbrukning fördubblas till 2045. Det kräver betydande insatser och stora investeringar. Detta är en acceleration av energiomställningen och många bolag kommer vara fantastiska investeringar under lång tid. Vi vill äga de bolag som har en möjlighet att verkligen göra skillnad, säger Etzler.

Stenhård konkurrens

Prognoser visar att investeringar i energiomställningen närapå kommer att tiodubblas de närmsta decennierna. Vidar Kalvoy, konstaterar att som alltid när regeringar slänger mycket pengar på ett problem attraheras lyckosökare till branschen med hög konkurrens och många konkurser som resultat.

– Vi förväntar oss att skillnaden i aktieprisutveckling mellan vinnarna och förlorarna kommer vara betydande. Vi tror inte den bästa strategin är att äga allt utan vara väldigt selektiva. Inom vissa subsektorer där konkurrensen är hård tjänar man antagligen mer pengar på att blanka de flesta bolagen i stället för att äga dem. Detta gör att en hedgefond är optimal för energiomställningen då man kan äga de långsiktiga vinnarna och förstärka avkastningen med korta positioner i bolag som saknar konkurrensfördelar.

Fokus på möjligheter

Det här är en nischad fond inom energiomställning förvaltad av ett team med 25 års energierfarenhet. Med den här fonden vässar vi vårt erbjudande inom de globala hållbarhetsutmaningarna, säger Ulrika Hasselgren, hållbarhetschef på Coeli.

➜ Läs mer om Coeli Renewable Opportunities.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.