Att företräda någon som är sjuk genom fullmakt, god man eller förvaltare

När man avlider tar arvingarna över skötseln av ens ekonomi och avvecklar dödsboet. Men vad gäller om du plötsligt drabbas av sjukdom eller olycksfall som gör att du inte längre kan betala räkningar, förvalta din aktieportfölj, säga upp abonnemang? Det finns tre sätt att förfara när en person inte längre kan sköta sina ekonomiska angelägenheter; ställa ut fullmakt, godmanskap eller förvaltarskap.

Fullmakt
Idag finns inte möjlighet att ställa ut en framtidsfullmakt som är giltig först när en fullmaktsgivare är ur stånd att ha hand om de angelägenheter fullmakten avser. Förslag om införande av framtidsfullmakt har funnits länge och en sådan lag var planerad att träda i kraft per den 1 januari 2016 men detta blev försenat. Till dess att det införs får man ställa ut en vanlig fullmakt som gäller redan från utfärdandet. Det kan vara en generalfullmakt omfattande hela ens ekonomi eller en mer begränsad fullmakt.

God man
Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska tingsrätten besluta att anordna godmanskap för personen. Ett beslut om god man åt en person får som huvudregel inte tas utan personens samtycke. När god man utses upprättas en handling där det framgår vad som ingår i den gode mannens uppdrag som att viss egendom ska förvaltas, t.ex. fastighet och att sköta personens ekonomiska angelägenheter. I ett godmanskap behåller man sin rättshandlingsförmåga dvs. rätten att själv eller genom ombud agera med rättsligt bindande verkan.

Förvaltare
Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom får tingsrätten besluta att anordna förvaltarskap för personen. Detta får dock inte göras, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp. Förvaltarskap är alltså en mer ingripande åtgärd än godmanskap. Ett förvaltaruppdrag ska anpassas till den enskildes behov och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde. Ett förvaltaruppdrag innebär att förvaltaren inom ramen för sitt uppdrag har ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Trots detta har den för vilken förvaltare har anordnats rätt att ingå vissa rättshandlingar samt förfoga över viss egendom. Till förvaltare eller god man ska utses en ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person”. Inget hindrar att god man eller förvaltare är nära släkt med personen för vilken godmanskapet/förvaltarskapet anordnas. För att anordna ett godmanskap/förvaltarskap vänder man sig
till tingsrätten i den ort där den enskilde är folkbokförd.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.