Coeli investerar 30 miljoner i byWiT

I november 2021 investerade Coeligruppen tillsammans med sina kunder och investerarnätverk i det nystartade investmentbolaget byWiT. Coeli var även huvudansvariga för emissionen som övertecknades och stängde på dryga 500 miljoner SEK.

Efter en framgångsrik start kan byWiT redan nu visa en omsättningstillväxt på drygt 120 % i sina portföljbolag och en värdeökning i aktiekursen. Nu väljer Coeli att gå in med ytterligare cirka 30 miljoner SEK i en större nyemission som stänger i slutet på september. Det nordiska finanshuset Coeli är specialiserade på aktiv förvaltning i alla de stora tillgångsslagen. Sedan man började investera i onoterade bolag 2006 har man dessutom blivit en framstående aktör inom området på den nordiska marknaden.

Coeli har en bred onoterad portfölj fokuserad över tre områden: traditionell Private Equity, Growth-bolag och Fastigheter. Några exempel på tidigare investeringar är Truecaller, som man investerade i innan bolaget noterades, samt takinstallatören Teqt Group som haft en imponerande tillväxt under sitt första verksamhetsår. Nu väljer Coeligruppen att gå in med ytterligare kapital i byWiT, ett onoterat investmentbolag med fokus på digital tillväxt, i en större emission där Coeli även denna gång är huvudsakligt ansvarig för kapitalanskaffningen.

Aktiva ägare med operativ edge

– Vi ser en fortsatt stark tillväxtpotential i byWiT och vårt förtroende för dem är stort efter den första periodens fina resultat, som redovisas i bolagets senaste delårsrapport. Vi ser att teamets sammanslagna kompetenser och operativa edge som de tillför portföljbolagen som aktiva ägare, är framgångsfaktorer som kommer bära lika stor vikt framöver, säger Erik Bäckström, Partner på Coeli.

Coeli uppger att marknadsläget, teamet bakom byWiT och potentialen i att investera i bolag som digitaliserar analoga branscher är de tre huvudsakliga skälen för att gå in med ytterligare kapital. Detta sammantaget skapar goda förutsättningar för att lyckas med bolagets uppsatta tillväxtmål. 

– Förvånansvärt många branscher verkar i hög utsträckning ännu analogt och där skapas stor utvecklingspotential för digitalisering. Sedan i våras har marknaden värderat ner digitala tillväxtbolag rejält med en minskad riskvilja. Vår syn är att det fortsatt på lång sikt är en lika kraftfull trend som tidigare med en stor marknadspotential. byWiT har även en betydande förvärvsagenda. Med minskad riskvilja och lägre värderingar skapar det goda förutsättningar till bra långsiktiga affärer med nytt kapital i bolaget, fortsätter Erik Bäckström.

Stor tillväxtpotential i bolag som digitaliserar analoga branscher

byWiTs strategi och ambition är att investera i globala framgångsbolag som digitaliserar analoga branscher. De har ett långsiktigt perspektiv på sina investeringar vilket de kombinerar med ett stort erfarenhetskapital, och räknar med att bli en av de största aktörerna inom segmentet för digitalisering och hållbarhet under de kommande åren. Bakom byWit står sex investerare och entreprenörer som samtliga varit drivande i ett dussintal framgångsresor så som Estrid, Pelltarion, Eolus och Nabo. Under paraplyet för byWiT har de investerat i bland andra Proxify, E-Farm och Bright.

–  Vi är mycket glada över att Coeli väljer att gå in med ytterligare kapital i byWiT för att stödja vår ambition i att investera i och utveckla digitala tillväxtbolag. Våra portföljbolag har hittills uppvisat en mycket god tillväxt och vi ser stora möjligheter för dem framöver samt i form av nya investeringar inom ett flertal spännande branscher, kommenterar Ulf Söderström, grundare och vd på byWiT.

Timingen särskilt god

Emissionen som stänger den sista september har som syfte att fylla på kassan för ytterligare investeringar det kommande året. Coeli menar att timingen för nya investeringar är särskilt god, då den generellt lägre riskaptiten på marknaden möjliggör investeringar till bra värderingar ur köparens perspektiv.

byWit arbetar till skillnad från många andra aktörer i branschen inte med tidsbundna fonder, utan driver sin verksamhet som ett investmentbolag med oändlig investeringshorisont. Det gynnar både investerarna och bolagen då byWiT kan fortsätta äga sina mest framgångsrika bolag mycket länge utan att behöva anpassa sig till specifika löptider. Över kommande år räknar byWiT med att ta in totalt 1,5 miljarder – med en målsättning om en framtida börsnotering.

Coeligruppens investering beräknas i denna emission uppgå till dryga 30 miljoner SEK. Utöver Coelis egna investmentbolag så är det även Coeli Private Equity AB som sedan tidigare har investerat i byWiT genom en konvertibel, som man i denna emission har för avsikt att konvertera till aktier. Emissionen är nu öppen för kunder, investerarnätverk och allmänheten.

För mer information om byWiT: Ulf Söderström, VD byWiT, Ulrika Hasselgren, Hållbarhetschef på Coeli och styrelseledamot i byWiT.

Ulrika Hasselgren

Hållbarhetschef, Coeli Group

Ulrika Hasselgren

Hållbarhetschef, Coeli GroupUlrika är Coelis hållbarhetschef och styrelsearbetare i Coeli-gruppen. Föreläsare och delar gärna erfarenheter samt tankar om hållbarhet i näringsliv som finansmarknaden. 

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli Group

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli GroupErik har varit aktiv inom finans sedan 2008, både i Sverige och London. Tidigare har han bland annat varit med och startat upp den nordiska verksamheten för Fisher Investments, ansvarat för distribution på NGM samt arbetat på Handelsbanken. Erik är idag vice VD för Coeligruppen och ansvarar för Coelis erbjudande och säkerställande av värdeskapandet till våra olika kundgrupper. Erik är även del av Coelis investeringskommitté.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.