Det enkla är ofta det rätta

Börsoptimismen från juli höll i sig inledningen av augusti men därefter vände marknaden nedåt. Detta som en följd av förvärrad energikris och att marknadens förhoppningar att Fed skulle bli mjukare grusades i och med Jerome Powells (USA:s centralbankschef) hökaktiga tal i slutet av månaden.

Vi känner igen mönster från det första halvåret där stigande räntor drar ned priset på aktier på grund av både högre diskonteringsränta men även konjunkturoro och dess påverkan på framtida vinster. I detta klimat får mindre bolag och tillväxtaktier mest stryk. Vår tro är att utvecklingen på de finansiella marknaderna kommer förbli datastyrd och osäker ännu en tid framöver. Inflation, arbetsmarknad och centralbankernas agerande kommer fortsättningsvis att sätta tonen för marknaderna. I denna turbulenta tid är det svårt att veta hur man ska agera som investerare. Vi vet att marknaden har gått ned cirka 20 procent men kan inte säkert veta om detta är botten eller om marknaden ska ned ytterligare. Ett riktigt dåligt scenario skulle innebära en nedgång på ytterligare 20 procent från dessa nivåer men det kan lika gärna vara en botten vi såg i juni.
 

Hur ska du tänka? Investera på månadsbasis!

Vi har tittat på tre stora nedgångar i det amerikanska S&P 500-index i form av IT-kraschen, Finanskrisen samt Pandemin och vad utfallet blir om man började investera på månadsbasis efter att marknaderna har gått ner halva vägen av den totala nedgången. Genom att agera på det här sättet har tidigare kriser visat att man som investerare har varit 13 till 24 procent före index när marknaden är tillbaka på samma nivå som innan nedgången.  

Allt annat lika är börsen cirka 20 procent billigare än vad den var vid årsskiftet. Småbolagsaktier har generellt sätt ännu större nedgångar bakom sig och är därför ett extra intressant alternativ. Aktier kan bli ännu billigare men ovissheten är stor så därför är taktiken med att sprida ut sina köp en bra strategi. Det finns sällan några genvägar i dessa marknadsklimat och för den långsiktiga investeraren är det en bra strategi att börja investera.

Lycka till med dina investeringsval!

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.