Diversifiering är särskilt viktigt i svagare ekonomiska tider

När vi nu närmar oss årets slut och många bolagsrapporter för tredje kvartalet har kommit in vill vi återigen betona vikten av riktig diversifiering – när vi ser hur stor skillnad det kan göra i en långsiktig investeringsportfölj.

Med våra tre ben inom onoterat, där vi lägger störst fokus på traditionell Private Equity och Fastigheter med starka kassaflöden i grunden, ser vi att många av dessa bolag fortsätter leverera fina positiva resultat även under år som detta, dessutom med låg korrelation till börsen.

Coeli Private Equity AB

En av våra investeringar med exponering mot onoterat, Coeli Private Equity AB, fortsätter att leverera stabil avkastning (+15,9% YTD; +1,2% under september) och har även delat ut 3 % i utdelning till sina aktieägare under året. Ett bra resultat från bolaget som byggt upp en väldiversifierad portfölj av Private Equity-fonder och direktinvesteringar som med stor majoritet genererar positiva kassaflöden.

Teqt Group

Ett annat exempel är takinstallations- och servicebolaget Teqt Group, ett av våra Buy & Build case som vi investerade i under Q1 2021 när det grundades tillsammans med många av våra kunder. Bolaget har haft en stark utveckling sen start när de utfört många kvalitativa förvärv med snabb synergihemtagning. Resultatet är hittills en omsättning på närmare 1 miljard SEK, samt en utveckling i aktiekursen på +35% YTD och +109% sen start. När de nu tagit position som marknadsledare i Sverige och tagit sig in på norska marknaden ser vi fortsatt fram emot att följa med på resan som tidiga investerare.Mot den bakgrunden så kommer vi att investera i ett nytt Buy & Build-case tillsammans med samma Private Equity team under första kvartalet 2023, som vi som vanligt även kommer öppna upp för våra kunder och medinvesterare. Så håll utkik i informationsflödet eller kontakta din rådgivare om det är något som du önskar ta del av.

Fastighetsbolaget Trappan

Även Fastighetsaktiebolaget Trappan som vi gjorde den första investeringen i när det grundades i januari 2022 har haft en god tillväxt. Bolaget har byggt upp ett fastighetsbestånd som överstiger 1,5 miljarder SEK sedan starten. Att ha en direktexponering mot fastigheter i portföljen är en annan typ av diversifiering än att köpa fastighetsbolag som är börsnoterade, eftersom värdet direkt kopplas till ditt faktiska fastighetsbestånd och du drar direkt nytta av förädlingen och portföljskapandet. Trappan rapporterar under Q3 att substansvärdet ökar med cirka 3% under samma år som många börsnoterade fastighetsbolag utvecklats kraftigt negativt.

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli Group

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli GroupErik har varit aktiv inom finans sedan 2008, både i Sverige och London. Tidigare har han bland annat varit med och startat upp den nordiska verksamheten för Fisher Investments, ansvarat för distribution på NGM samt arbetat på Handelsbanken. Erik är idag vice VD för Coeligruppen och ansvarar för Coelis erbjudande och säkerställande av värdeskapandet till våra olika kundgrupper. Erik är även del av Coelis investeringskommitté.

Kristin Gejrot

Head of Investor Relations

Kristin Gejrot

Head of Investor RelationsI snart 12 år har Kristin Gejrot arbetat med analys, investeringar, förvaltning, marknad och omvärldsanalys. Först i flera olika roller kopplat till analys och förvaltning på SEB för att sedan 2021 arbeta som analysansvarig för onoterat på Coeli.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.